100 cụm động từ trong các đề thi tiếng anh đại học

Bài viết thuộc phần 154 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Tổng hợp cụm đồng từ Tiếng Anh (phrasal verbs) thông dụng thường gặp chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, giúp học sinh nắm được rõ những cụm động từ quan trọng cần chú ý. Thích Tiếng Anh chia sẻ “100 Cụm động từ Tiếng Anh thông dụng thường gặp trong đề thi” hay chọn lọc từ các đề thi thử Tiếng Anh

Bài tập ôn luyện

Trích từ tài liệu

Make up for : bù đắp, đền bù
Make up with : giảng hòa
Come up with : nảy ra , nghĩ ra
Come across : tình cờ gặp = Run into
Say against : chống đối
Fall back on : dựa vào, trông cậy
Carry out: thực hiện
Carry on : tiếp tuc
Bring about : đem lại, mang về
Put up with : chịu đựng

Stand in for : thay thế
Keep in touch with sb : giữ liên lạc với ai >< lose in touch with sb
Set up : thành lập
Put up : dựng lên
Make up : làm hòa, trang điểm, dựng chuyện
Catch up with = keep pace with = keep up with: bắt kịp với
Get on well with sb = get along with sb = be in good relationship with sb= be on good terms with sb : quan hệ tốt với ai
Be on duty : đang làm nhiệm vụ
Call on sb= visit sb : ghé thăm ai
Look after = take care of : chăm sóc

Turn up = show up : xuất hiện
Turn into : hóa thành , chuyển thành
Turn out : hóa ra, trở nên ( phơi bày … )
Go along with : đồng ý
Get by : đương đầu, xoay xở
Get over : vượt qua
Make out = take in = understand : hiểu
Pick up : nhặt, đón, hiểu
Look down on/upon sb : coi thường ai >< look up to sb
Get st across to sb : làm ai đó hiểu or tin

Try out = test : thử, kiểm tra
Turn back : trả lại
Put on : mặc vào
Put off : hoãn
Take off : cởi ra, cất cánh ( máy bay )
Go off: nổ( bom, súng ) , ôi thiu ( thức ăn) , kêu ( đồng hồ . )
Catch sight of : bắt gặp
Make allowance for: chiếu cố, để mắt đến
Put out : dập tắt
Put aside : để dành, tiết kiệm = save up

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

 

Thích Tiếng Anh chia sẻ “100 cụm động từ trong các đề thi tiếng anh đại học

100 cụm động từ trong các đề thi tiếng anh đại học
3.5 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 100 câu giao tiếp thường gặp trong đề thi Đại Học môn Tiếng Anh Bài tiếp theo: Bài tập về cụm động từ và thành Ngữ Tiếng Anh – Cô Mai Phương