112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Tài liệu Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn luyện chuyên đề ngữ âm có trong bài thi THPT Quốc Gia. Thích Tiếng Anh chia sẻ “112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh“. Đây là tài liệu tổng hợp các câu hỏi về ngữ âm từ các đề thi Tiếng Anh chính thức và các đề thi thử Tiếng Anh nên sẽ rất sát với chương trình ôn thi của các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Các câu hỏi ngữ âm (pronunciation) đều có đáp án để bạn ôn luyện, so sánh với bài làm của mình, ôn tập hiệu quả hơn.

Tài liệu ôn thi Tiếng Anh khác:

Trích:

 1. reign             B. vein                         C. reindeer                  D. protein        A1-2013
 2. work B. form                        C. stork                        D. force           A1-2013
 3. eleven B. elephant                  C. examine                  D. exact           A1-2013
 4. overboard B. cupboard                C. aboard                    D. keyboard    A1-2013
 5. assure B. pressure                  C. possession              D. assist           A1-2013
 6. species B. invent                      C. medicine                 D. tennis          D1-2013
 7. superstar B. harvest                    C. particular               D. part            D1-2013
 8. deal             B. teach                       C. break                       D. clean           QG-2015
 9. supported B. approached            C. noticed                    D. finished      QG-2015
 10. laughs B. drops                       C. maintains               D. imports       QG-2016
 11. justice B. campus                   C. culture                    D. brush          QG-2016
 12. date                B. face                          C. page                        D. map            QG-2017
 13. played            B. planned                   C. cooked                    D. lived           QG-2017
 14. A. dressed           B. dropped                  C. matched                 D. joined         QG-2017
 15. A. walk               B. call                          C. take                         D. talk             QG-2017
 16. A. find                B. think                        C. drive                       D. mind           QG-2017
 17. A. missed            B. talked                      C. watched                  D. cleaned       QG-2017 

 

Vui lòng tôn trọng ghi lại nguồn khi chia sẻ lại tài liệu, nguồn: Nguyễn Minh Hiền – thichtienganh.com

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh

112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bài tiếp theo: 230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017