12 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 mới nhất có đáp án chi tiết (bản WORD)

Bài viết thuộc phần 112 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật các đề thi Tiếng Anh mới nhất năm 2018, Thích Tiếng Anh chia sẻ “12 Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2018 mới nhất có đáp án chi tiết” bản WORD. Bộ đề gồm các đề thi thử Tiếng Anh được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề thi mới của bộ GD-ĐT kì thi THPT Quốc Gia, các đề đều có đáp án và giải thích chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 1: Tung: “Your shoes are terrific, Tuan. The colour quite suits you.”

Tuan:           

 1. Really? B. Do you like them?
 2. You must be kidding. My shirt is nice, isn’t it? D. I’m glad you like them.

Câu 2: Lan: “Would you say the Great Wall is among the seven man-made wonders of the world?”

Trang:             

 1. That’s the least I could do. B. Do you think so, too?
 2. There’s no doubt about that. D. It was created by ancient Chinese people, wasn’t it?

(230960) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 3 to 7.

Back in the 1960s and 1970s, the world was becoming more aware of the destructive effects of industry     (3)             the  environment  and  people  were  starting  to  think  seriously  about  ways  of        protecting  the environment. One man who was particularly affected by this subject was Gerard Morgan-Grenville. As Morgan-Grenville travelled round earning his living as a gardener, he noticed signs of the damage that was being done to the countryside around him. It wasn’t long before Morgan-Grenville decided that he had to do something about this situation. He felt that if people could be shown a better way of living then maybe they would be interested enough to try to protect their (4)   environment.

Mr.  Morgan-Grenville  decided  to  set  up a project (5)               would  prove  what  was  happening to our surroundings and what could be done about it. So, in 1975, Morgan-Grenville created the Centre for Alternative Technology (CAT) in a village in Wales.

The main aim of CAT is to search for an ecologically better way of living by using technology which (6)

            no harm to the environment. One of the most important things CAT did initially was to explore and demonstrate a wide range of techniques and to point out which ones had the least destructive results on the  world around us. (7)               _, CAT provides information  and advice to people all over Britain and all over the

world. If more and more individuals are informed about how much damage our modern lifestyle is causing to the planet, maybe more of them would be prepared to look for practical solutions to environmental problems.

Câu 3: A. for B. to C. with D. on
Câu 4: A. worthless B. valueless C. precious D. priceless
Câu 5: A. that B. he C. it D. this
Câu 6: A. gets B. makes C. plays D. does
Câu 7: A. Therefore B. However C. Moreover D. Although

Question 1

Kiến thức: hội thoại giao tiếp

Tạm dịch:       Tung: “Giày của cậu trông tuyệt quá, Tuấn. Màu sắc hợp cậu phết đấy.”

Tuan:           

Giày của cậu trông tuyệt quá, Tuấn. Màu sắc hợp cậu phết đấy.

 1. Thật chứ?
 2. Cậu thích chúng không?
 3. Cậu chắc đang đùa. Áo của tôi đẹp đúng không?
 4. Tôi rất vui vì cậu thích chúng.

Đáp án: D Question 2

Kiến thức: hội thoại giao tiếp

Tạm dịch:       Lan:  “Cậu  có  nghĩ là  Vạn  Lý Trường  Thành  là  một  trong  7 kỳ quan  nhân tạo  của thế giới không?”

Trang:             

 1. Đó là điều nhỏ nhất tớ có thể làm được.
 2. Cậu có nghĩ như vậy không?
 3. Không còn nghi ngờ gì về điều đó cả.
 4. Có phải nó được tạo ra bởi những người Hoa cổ?

Đáp án: C Question 3

Kiến thức: từ vựng, giới từ

Giải thích

Đáp án: D Question 4effect (on/upon somebody/something): ảnh hưởng đến ai/ cái gì

Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

 1. worthless (adj): không có giá trị B. valueless (adj): không có giá trị
 2. precious (adj): quý giá D. priceless (adj): vô giá

Đáp án: D Question 5

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Giải thích:

THAT là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định.

Đáp án: A Question 6

Kiến thức: Collocations ( sự kết hợp từ)

Giải thích:

to do harm (to…): làm hại đến

Đáp án: D Question 7

Kiến thức: liên từ

Giải thích:

 1. Therefore: Do đó B. However: Tuy nhiên
 2. Moreover: Hơn thế nữa, ngoài ra D. Although: Mặc dù

Đáp án: C Dịch bài đọc:

Quay trở lại những năm 1960 và 1970, thế giới ngày càng nhận thức được tác động tàn phá của ngành công nghiệp đối với môi trường và mọi người bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về các cách bảo vệ môi trường. Có một người đàn ông đặc biệt bị ảnh hưởng bởi chủ đề này là Gerard Morgan-Grenville. Khi Morgan-Grenville đi làm ăn kiếm sống như một người làm vườn, ông nhận thấy những dấu hiệu của sự thiệt hại đã xảy ra ở vùng nông thôn xung quanh anh ta. Không lâu trước khi Morgan-Grenville quyết định rằng ông phải làm gì đó trong tình huống này. Ông cảm thấy rằng nếu mọi người có thể được chỉ bảo một cách sống tốt hơn thì có thể họ sẽ quan tâm đủ để cố gắng bảo vệ môi trường vô giá của họ.

 

Ông Morgan-Grenville đã quyết định thành lập một dự án chứng minh điều gì đang xảy ra với môi trường xung quanh của chúng ta và những gì chúng ta có thể làm được. Vì vậy, năm 1975, Morgan-Grenville đã tạo ra Trung tâm Công nghệ Thay thế (CAT) tại một ngôi làng ở xứ Wales.

Mục đích chính của CAT là tìm kiếm một lối sống sinh thái tốt hơn bằng cách sử dụng công nghệ không gây tổn hại cho môi trường. Một trong những điều quan trọng nhất mà ban đầu CAT đã làm là khám phá và thực hiện một loạt các kỹ thuật và để tìm ra cái nào có tác động phá hoại ít nhất trên thế giới xung quanh chúng ta. Hơn nữa, CAT cung cấp thông tin và lời khuyên cho mọi người trên khắp nước Anh và trên toàn thế giới.

Nếu ngày càng có nhiều cá nhân được thông báo về mức độ thiệt hại mà lối sống hiện đại của chúng ta đang gây ra cho hành tinh, có thể nhiều người trong số họ sẽ chuẩn bị để tìm kiếm các giải pháp thiết thực cho các vấn đề môi trường.

Các bộ đề khác

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “12 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 mới nhất có đáp án chi tiết (bản WORD)

12 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 mới nhất có đáp án chi tiết (bản WORD)
4 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 22 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 có đáp án – cô Hoàng Xuân (bản WORD) Bài tiếp theo: Đáp án đề thi Tiếng Anh 2018 có giải thích chi tiết các mã đề (chính thức)