125 Câu bài tập về tính từ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết

Bài viết thuộc phần 28 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bổ sung thêm cho loạt bài tập Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “125 Câu bài tập về tính từ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết“. Tài liệu tổng hợp các câu hỏi về tính từ, giúp bạn ôn luyện kiến thức về tính từ sở hữu, chỉ thái độ, đuôi -ing và -ed, so sánh, về cách sắp xếp các tính từ, các câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án và giải thích chi tiết để các bạn học Tiếng Anh tốt hơn.

Bài tập tham khảo thêm

Trích từ tài liệu

Câu 1: She recovers very fast. She has made ________progress

 1. Astonishing B. Astonished

Câu 2: I didn’t find the situation funny. I was not ____________

 1. Amused B. Amusing

Câu 3: Why do you always look so __________? Is your life really so________?

 1. Boring/Bored B. Bored/Boring             C. Boring/ Boring                 D. Bored/Bored

Câu 4: He’s one of the most _________people I’ve ever met. He never stops talking and he never say anything_______.

 1. Bored/interested B. Boring/interesting C. Boring/interested D. Bored/interesting

Câu 5: At first I thought Jake was an _________guy, but tonight I felt somewhat ________with his company.

 1. Interested/interesting B. Interesting/interested
 2. Interested/interested D. Interesting/interesting

Câu 6: When One Direction didn’t win UK X-factor 2010, I was_____________.

 1. Disappointing B. Disappointed

Câu 7: It was very _________not to get the job.

 1. Depressing B. Depressed

Câu 8: Philip was exceptionally __________ at Joanne’s behaviour.

 1. Annoying B. Annoyed

Câu 9: I thought the program on wildlife was__________. I was absolutely_________.

 1. Fascinating/fascinated B. Fascinated/fascinating
 2. Fascinating/fascinating D. Fascinated/fascinated

Câu 10: We were _________to hear your good news.

 1. Thrilling B. Thrilled

Câu 11: The teacher’s explanation was _____ . Most of the students didn’t understand it.

 1. Confusing B. confused

Câu 12: I seldom visit art galleries. I’m not particularly _____ in art.

 1. Interesting B. Interested

Câu 13: The lecture was _____ . I fell asleep.

 1. Boring B. Bored

Câu 14: I asked Emily if she wanted to come out with us but she wasn’t _____ .

 1. Interesting B. interested

Câu 15: I’ve been working very hard all day and now I’m _____ .

 1. Exhausting B. Exhausted

Câu 16: I’m starting a new job next week. I’m quite _____ about it.

 1. Exciting B. Excited

Câu 17: Tom is very good at telling funny stories. He can be very _____.

 1. Amusing B. Amused

Câu 18: I’ve got nothing to do. I’m _____ .

 1. Boring B. Bored

Câu 19: Taylor Swift is an________ artist. She’s young, beautiful and talented.

 1. Amazing B. Amazed

Câu 20: Did you ever realize how _________you are?

 1. Unprecedented B. Unprecedenting

Câu 21: This is crazy. I hate _________ work.

 1. Tiring B. Tired

Câu 22: You look absolutely __________!

 1. Stunning B. Stunned

Câu 23: She is very___________ when you call her at midnight.

 1. Irritating B. Irritated

Câu 24: Will you stop yelling at me like that? It’s so_________

 1. Frustrating B. Frustrated

Câu 25: This car looks_________

 1. Luxurious B. Luxury             C. Luxuriant

Câu 26: The girl over there is just so __________.She takes my breath away!

 1. Gorgeous B. Gorgon                  C. Gorgeously

Câu 27: The baby is crying too loudly. The mom must be _________

 1. Wearing out B. Wear out             C. Worn out

Câu 28: What the point of being _________at me? I didn’t do anything.

 1. Mad B. Madness               C. Maddening

Câu 29: The _________ need to have more attention from the government.

 1. Poverty B. Poverish                C. Poor

Câu 30: Don’t try to flirt with her, she’s ________!

 1. Taking B. Took                      C. Taken

Câu 31: The internet is dangerous. It can be _______

 1. Addictive B. Addicted             C. Addicting

Câu 32: The way she walks is just __________

 1. Mesmerising B. Mesmerised C. Mesmerist

Câu 33: She gave a___________ performance.

 1. Hypnotised B. Hypnotic             C. Hypnotical

Câu 34: Turn off electronic devices when you go out. Be a bit more _________!

 1. Economy B. Economic              C. Economical

Câu 35: He works very hard. It’s not _____ that he’s always tired.

 1. Surprising B. Surprised

II.Rearrange the adjectives into the correct orders.

Câu 36: grey / long / beard / a

 1. a long grey beard B. a grey long beard

Câu 37: flowers / red / small

 1. red small flowers B. small red flowers

Câu 38: car / black / big / a

 1. a big black car B. a black big car

Câu 39: blonde / hair / short

 1. blonde short hair B. short blonde hair

Câu 40: house / a / modern / big / brick

 1. a big modern brick house
 2. a modern big brick house
 3. a brick big modern house

Câu 41: a/wonderful/round/brand new/German/table

 1. a round brand new wonderful German table
 2. a wonderful brand new round German table
 3. a brand new wonderful German round table

Câu 42: a/ wooden/grand/ancient/precious/piano

 1. a grand ancient precious wooden piano
 2. an ancient precious grand wooden piano
 3. a precious grand ancient wooden piano

Câu 43: a/ old/leather/skipping/brown/rope

 1. an old brown leather skipping rope
 2. a leather brown old skipping rope
 3. a skipping leather brown old rope

Câu 44: a/long/French/amazing/kiss

 1. a long French amazing kiss
 2. an amazing long French kiss
 3. a French long amazing kiss

Câu 45: a/ prestigious/international/Catholic/large/school

 1. a prestigious large international Catholic school
 2. a large prestigious international Catholic school
 3. a Catholic large prestigious international school

 

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “125 Câu bài tập về tính từ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết

125 Câu bài tập về tính từ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết
3 (6) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bản WORD – Tự học đột phá ngữ pháp Tiếng Anh – Dương Hương Bài tiếp theo: 70 Bài tập trắc nghiệm về danh từ Tiếng Anh có đáp án chi tiết