180 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết thuộc phần 55 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Dạng bài tâp viết lại câu sao cho nghĩa không đổi đã được bắt đầu làm quen từ năm cấp 2 (lớp 6 – 7 – 8 – 9) đến những năm cấp 3 (lớp 10 – 11 – 12), chúng ta vẫn còn gặp dạng bài này. Cần tổng hợp kiến thức đầy đủ về cấu trúc câu, các chủ điểm ngữ pháp,… để có thể làm tốt dạng bài này. Bộ 180 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, đã được biên soạn kĩ lưỡng, đảm bảo nội dung tài liệu chất lượng nhất

Tài liệu cùng chủ đề nổi bật

Bộ tài liệu chuyên đề các năm

Trích đoạn tài liệu

 1. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.

It   _                                                                                        __________________________

 1. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.

Tired as   _                                                                             __________________________

 1. The car is too expensive. I can’t afford it.

It was _ _                                                                               __________________________

 1. It’s the first time I’ve been to New York

I haven’t _                                                                               __________________________

 1. “You damaged my camera”, said Hung to his sister.

Hung accused _____________________________________________________________

 1. We didn’t have any holidays until this summer.

It was not _ _                                                                         __________________________

 1. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.

Had   _                                                                                     __________________________

 1. Lan is pretty but Mai is prettier.

Mai is the _ _                                                                          __________________________

 1. This is the best film I’ve ever seen.

I’ve _                                                                                        __________________________

 1. My school has over 800 students.

There are _ _                                                                           __________________________

 1. People say that that plane crashed into the mountains

That plane   _                                                                                      ____________________

 1. She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.
  • She tries to learn English well with _                                                       ______________
 2. I started teaching English three years ago.
  • I have _ _ ______________
 3. No one in my class is more intelligent than Lan.
  • Lan _ ____________________
 4. This exercise was very difficult. We couldn’t do it.
  • This exercise was so _ ______________
 5. But for your help, I couldn’t have passed the exam.
  • Had _                                                                                                 ____________________
 6. “When will you come back, Nga?”

I asked _                                                                                                        ______________

 1. No one has bought this house.

This house _                                                                                       ____________________

 1. She didn’t take an umbrella so she got wet.

She wouldn’t_ _                                                                                            ______________

 1. It was a mistake for him to buy that house.

He shouldn’t _                                                                                              ______________

 1. Although Nam was very tired, he tried to finish his work.

However  _                                                                                        ____________________

 1. We couldn’t go camping because of the storm.

The storm _                                                                                       ____________________

 1. It’s ages since I last talked to him.

I have _ _                                                                                            ____________________

 1. The book was so interesting that we couldn’t put it down.

It was _ _                                                                                            ____________________

 1. He said to me “Don’t stay up late.”

He told me _                                                                                      ____________________

 1. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.

Such _                                                                                                 ____________________

 1. She didn’t graduate from university until 1980.

It was not _                                                                                        ____________________

 1. The hotel didn’t come up to our expectations.

The hotel fell _ _                                                                                           ______________

 1. Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.

I have never   _                                                                                             ______________

 1. The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.

Only by _                                                                                           ____________________

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
180 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết
4 (28) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 85 Câu bài tập mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết Bài tiếp theo: 20 Câu hỏi trắc nghiệm động từ nguyên mẫu – danh động từ trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết