Tổng hợp 220 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có giải thích chi tiết

Bộ “220 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có giải thích chi tiết” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh cơ bản giúp bạn củng cố lại kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh tốt nhất, các câu hỏi trắc nghiệm đều có đáp án và giải thích chi tiết, phù hợp cho các bạn học sinh khối THCS, THPT và học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, các bạn đang luyện thi chứng chỉ B1, B2, TOEIC,…

Tài liệu cùng chuyên đề

Trích từ tài liệu:

Question 1. _______ raiding for camels was a significant part of Bedouin life has

been documented in

Wilfed Thesiger’s Arabian Sands.

A. That

B. Which

C. What

D. Where

=> đáp án A : cấu trúc That + s + v + V s/es (That s + v ở đây đóng vai trò như 1

chủ ngữ trong câu,

thường dịch là điều mà, việc mà)

dịch : Việc mà tấn công lạc đà là một phần quan trọng của cuộc sống Bedouin đã

được ghi nhận trong

Wilfed Thesiger

Question 2. The little boy pleaded _____ not to leave him alone in the dark.

A. on his mother

B. his mother

C. with his mother

D. at his mother

=> đáp án C : plead with = beg : van nài, xin xỏ

Question 3. _____, the people who come to this club are in their twenties and

thirties.

A. By and large

B. Altogether

C. To a degree

D. Virtually

=> đáp án A : By and large : nói chung

Question 4. The TV station, in _______ to massive popular demand, decided not

to discontinue the soap

opera.

A. reaction

B. response

C. answer

D. rely

=> đáp án B : in response to : đáp ứng, hưởng ứng

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Tổng hợp 220 câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có giải thích chi tiết
2.6 (5) votes