25 Cụm từ Tiếng Anh trùng lặp thú vị

25 Cụm từ Tiếng Anh trùng lặp thú vị

Trong bài này sẽ là tổng hợp những cụm từ Tiếng Anh trùng lặp rất thú vị. Mọi người cùng học nhé 

1. all in allɔːl ɪn ɔːl   tóm lại
2. arm in armɑːm ɪn ɑːm   tay trong tay
3. again and againəˈgɛn ænd əˈgɛn  lặp đi lặp lại
4. back to backbæk tuː bæk  lưng kề lưng
5. by and bybaɪ ænd baɪ  sau này, về sau
6. day by daydeɪ baɪ deɪ  hàng ngày về sau
7. end to endɛnd tuː ɛnd  nối 2 đầu
8. face to facefeɪs tuː feɪs   mặt đối mặt
9. hand in handhænd ɪn hænd   tay trong tay
10. little by littleˈlɪtl baɪ ˈlɪtl   dần dần
11. one by onewʌn baɪ wʌn   lần lượt, từng cái 1
12. shoulder to shoulderˈʃəʊldə tuː ˈʃəʊldə   vai kề vai, đồng tâm hiệp lực
13. time after timetaɪm ˈɑːftə taɪm   nhiều lần
14. step by stepstɛp baɪ stɛp   từng bước
15. word for wordwɜːd fɔː wɜːd   từng chữ một
16. sentence by sentenceˈsɛntəns baɪ ˈsɛntəns   từng câu một
17. year after yearjɪər ˈɑːftə jɪə   hàng năm
18. nose to nosenəʊz tuː nəʊz   gặp mặt
19. heart to hearthɑːt tuː hɑːt   chân tình
20. leg and leglɛg ænd lɛg   mỗi bên chiếm một nửa
21. mouth to mouthmaʊθ  tuː  maʊθ   mỗi bên chiếm một nửa
22. head to headhɛd tuː hɛd   rỉ tai thì thầm
23. hand over handhænd ˈəʊvə hænd   tay này biết tiếp tay kia
24. eye for eyeaɪ fɔːr aɪ   trả đũa
25. bit by bitbɪt baɪ bɪt   từng chút một
26. more and moremɔːr ænd mɔː   càng ngày càng nhiều
25 Cụm từ Tiếng Anh trùng lặp thú vị
4 (1) vote