40 Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh (có đáp án và giải thích chi tiết)

Bài viết thuộc phần 69 trong serie 69 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Nhằm cung cấp tài liệu cho các bạn ôn luyện phần dạng bài tập phát âm và trọng âm. Thích Tiếng Anh chia sẻ “40 Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh” có đáp án cho và giải thích chi tiết cho từng câu, có nhắc lại kiến thức gặp ở mỗi câu hỏi, tài liệu giúp bạn củng cố kiến thức và kĩ năng làm dạng bài ngữ âm Tiếng Anh tốt hơn.

Tài liệu cùng chuyên đề

Exercise 1
1.A. roughB. sumC. utterD. union
2.A. noonB. toolC. bloodD. spoon
3.A. chemistB. chickenC. churchD. century
4.A. thoughtB. toughC. taughtD. bought
5.A. pleasureB. heatC. meatD. feed
6.A. chalkB. champagneC. machineD. ship
7.A. knitB. hideC. tideD. fly
8.A. putB. couldC. pushD. moon
9.A. howB. townC. powerD. slow
10.A. talkedB. nakedC. askedD. liked
Exercise 2
1.A. hearB. clearC. bearD. ear
2.A. heatB. greatC. beatD. break
3.A. bloodB. poolC. foodD. tool
4.A. universityB. uniqueC. unitD. undo
5.A. mouseB. couldC. wouldD. put
6.A. faithfulB. failureC. fairlyD. fainted
7.A. courseB. courtC. pourD. courage
8.A. workedB. stoppedC. forcedD. wanted
9.A. newB. sewC. fewD. nephew
10.A. sunB. sureC. successD. sort
Exercise 3
1.A. monthB. muchC. comeD. home
2.A. woodB. foodC. lookD. foot
3.A. postB. thoughC. howD. clothes
4.A. beardB. birdC. learnD. turn
5.A. falseB. laughC. glassD. after
6.A. campB. lampC. cupboardD. apart
7.A. geneticsB. generateC. kennelD. gentle
8.A. cleanseB. pleaseC. treatD. retreat
9.A. mechanicB. machineryC. chemistD. cholera
10.A. thankB. bandC. complainD. insert
Exercise 4
1.A. grammarB. damageC. mammalD. drama
2.A. bothB. tenthC. mythD. with
3.A. gateB. gemC. gazeD. gaudy
4.A. thusB. thumbC. sympathyD. then
5.A. laysB. saysC. staysD. plays
6.A. scholarshipB. chaosC. cherishD. chorus
7.A. signB. minorC. rivalD. trivial
8.A. messageB. privilegeC. collegeD. collage
9.A. beardB. rehearseC. hearsayD.endearment
10.A. dynamicB. typicalC. cynicismD. hypocrite

EX 1     

               1d       2c           3a        4b          5a        6a          7a            8d          9d          10b

EX 2     

               1c        2b          3a        4d          5a        6c          7d            8d          9b          10b

EX 3     

               1d       2b           3c        4a          5a        6c          7a            8a          9b          10a

EX 4     

               1d       2d           3b        4d          5b        6c          7d            8d          9b          10a

Xem thêm:

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “40 Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh (có đáp án và giải thích chi tiết)

40 Bài tập phát âm và trọng âm Tiếng Anh (có đáp án và giải thích chi tiết)
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Tóm tắt ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản từ lớp 1 đến lớp 12 Bài tiếp theo: