50 Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành Tiếng Anh có đáp án

Bài viết thuộc phần 159 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Tiếp tục bổ sung thêm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành Tiếng Anh có đáp án“. Tài liệu tổng hợp ôn luyện lại lí thuyết về thi hiện tại hoàn thành (present perfect) trong Tiếng Anh, các các cấu trúc như since – for, phù hợp dành cho các bạn học sinh lớp 6, lớp 7,… làm tài liệu tham khảo biên soạn cho các thầy cô.

Trích từ tài liệu

You ……………… a lot since the last time I saw you.

changed B. has changed C. is changing     D. have changed

He………. more concerned about his social status since he started working there.

has been becoming B. has become C. became            D. will become

Travel ………… into a huge industry in the last few decades.

has turned B. is turning C. has been turning      D. have turned

Science …………. in leaps and bounds.

have advanced B. has advanced C. has been advanced D. is advancing

Man ……………… great things.

is accomplished B. has been accomplishing

has accomplished D. have accomplished

I ……………. the report yet.

hasn’t completed B. completed

have already completed D. have not completed

The rain ……………….. . It’s been raining for 3 hours.

has stop B. is stopped C. haven’t stopped D. hasn’t stopped

They ……………… at the airport.

haven’t yet arrived B. haven’t already arrived

hasn’t yet arrived D. didn’t arrive

We ………………. three power cuts this week.

has had B. have had C. had D. is having

The team ……………. numerous setbacks so far.

experienced B. have experience C. has experienced       D. is experiencing

John ……………. for three tests this month.

sat B. have sat C. has sat D. is sitting

………… you …………. abroad this year?

Has – been B. Has – gone C. Have – be        D. Have – been

I …………….. three books by the same author since the last month.

has read B. have read C. read D. red

Kathy …………….. for three different companies since graduating two years ago.

has worked B. have worked C. have been worked   D. worked

This is the first time I ………….. to Germany.

has ever been B. have been ever C. has been ever  D. have ever been

He ………….. to France for ages.

has gone never B. have never gone C. has never gone         D. never has gone

They ……………. skiing since they were 15.

have never gone B. has gone never

has never gone D. have gone never

I …………….. a cold for two weeks.

has had B. have had C. had        D. have been had

He ………… here for six months.

have been B. has been being C. has been being         D. has been

My friend and I …………… for too long.

has been waited B. has waited C. have waited    D. have been waited

I…………….. Martha.

‘s just seen B. ‘ve just seen C. ‘ve seen just    D. ‘s seen just

He ………………….. to her over the phone.

has only spoken B. have spoken only

have only spoken D. has spoken only

Did you like the new Doctor Who season? – I …………… it yet.

hasn’t seen B. has seen C. have seen D. haven’t seen

George is a very close friend of mine. We …………… each other for years.

knew B. have known C. has know        D. had knew

You’ve ………… for work too many times this year. If you’re not careful, you’ll be fired.

‘ve been late B. ‘s been late C. ‘ve be late       D. ‘s be late

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
50 Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại hoàn thành Tiếng Anh có đáp án
4.2 (10) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 100 Câu hỏi trắc nghiệm mạo từ (A – An – The) có đáp án Bài tiếp theo: 40 Đề thi thử Tiếng Anh 2015 các trường kèm giải thích chi tiết