57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Bài viết thuộc phần 3 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Chuyên đề về Thì (tense) trong Tiếng Anh là chuyên đề quan trọng và cơ bản nhất mà người học cần nắm vưng, phục vụ cho các kì thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Bộ 57 bài tập câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc từ các đề thi chính thức tuyển sinh Đại Học (THPT Quốc Gia) các năm từ 2012 đến 2017, có đáp án và giải thích chi tiết từng câu, được biên soạn và kiểm tra, chọn lọc kĩ lưỡng, cho chất lượng tài liệu tốt nhất.

 

Tài liệu cùng chuyên đề nổi bật

Tài liệu chuyên đề chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh các năm

Trích tài liệu

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1 – 2012

 1. When Peter was a child, there ______ a cinema near his house.
 2. used to be B. used to have C. used to be being     D. used to have been
 3. After the car crash last night, all the injured ______ to the hospital in an ambulance.
 4. was rushing B. were rushed C. was rushed             D. were rushing

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1-2013

 1. Only one of our gifted students ______ to participate in the final competition.
 2. has been chosen B. have been chosen C. were choosing        D. chosen
 3. The boat was sailing north when a terrible storm _______.
 4. had broken B. broke             C. would break           D. was breaking

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A1-2013

 1. In our hospital, patients ______ every morning.
 2. are examined B. can examine C. have examined       D. were examining

Trích đề thi tuyển sinh đại học khối D1-2014

 1. “Could you turn off the stove? The potatoes ______ for at least thirty minutes.”
 2. are boiling B. were boiling C. have been boiling   D. boiled
 3. Carbon dioxide ______ as one of the main contributors to the greenhouse effect.
 4. has been identified B. has identified C. had identified D. had been identified

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2015

 1. The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester.
 2. will build B. will be built             C. are being built        D. will be building
 3. Although MERS (Middle East Respiratory Syndrome) spreads through close contact with sick people, not through the air, many people still avoid ______ to crowded places.
 4. to go B. having gone            C. gone                        D. going
 5. Students will not be allowed into the exam room if they ______ their student cards.
 6. produced B. hadn’t produced     C. didn’t produce       D. don’t produce

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2016

 1. It is raining heavily with rolls of thunder. We ______ such a terrible thunderstorm.
 2. would never see B. had never seen C. have never seen     D. never see

Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017

 1. I ______ my old school teacher last week.
 2. visited             B. visit                         C. am visiting              D. have visited
 3. I ______ all of my homework last night.
 4. finish             B. will finish                C. have finished          D. finished
 5. Lan ______ learning English a few years ago.
 6. starts             B. will start                  C. started                    D. is starting

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017
3.4 (10) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017 Bài tiếp theo: 161 Bài tập chức năng giao tiếp có đáp án từ các đề thi Tiếng Anh 2012 – 2017