616 Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh từ A – Z có nghĩa Anh – Việt

Bài viết thuộc phần 12 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Bổ sung thêm nguồn tài liệu học Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ “ Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh” – (List of Irregular Verbs), từ bảng 360 động từ bất quy tắc, bổ sung thêm các động từ bất quy tắc thông dụng thường gặp đầy đủ nhất (full), phù hợp dành cho các bạn học sinh lớp 6, 7, 8. Được sắp xếp đầy đủ từ A đến Z để các bạn dễ tra cứu, có phiên âm và nghĩa anh – việt.

 

616 động từ bất quy tắc đầy đủ

 

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abidden Chịu đựng, kéo dài, tồn tại, trú
Aby/Abey Abought Abought Sửa sai
Alight Alit/Alighted Alit/Alighted Xuống (xe), (máy bay) đáp, hạ cánh
Arise Arose Arisen Phát sinh,
Awake Awoke Awoken xảy ra, trỗi dậy
Backbite Backbit Backbitten Nói xấu, nói sau lưng
Backfit Backfit Backfit Dựng lại( phim)
Backlight Backlit Backlit Làm sáng nền
Backslide Backslid Backslid/Backslidden Tái phạm
Be Was/Were Been Thì, là, ở
Bear Bore Born/Borne Mang, vác, chịu đựng, sinh đẻ
Beat Beat Beaten Đánh, đập
Become Became Become Trở thành, trở nên
Bedight Bedight/Bedighted Bedight/Bedighted Trang hoàng, trang trí
Befall Befell Befallen Xảy ra, diễn ra
Beget Begot/Begat Begotten Gây ra
Begin Began Begun Bắt đầu, khởi đầu
Begird Begirt/Begirded Begirt Bao quanh
Behight Behight Behight/Behoten Hứa hẹn, thề ước, sắp xếp
Behold Beheld Beheld Chứng kiến, trông thấy
Belay Belaid/Belayed Belaid/Belayed Chói, thắt
Bend Bent Bent Uốn cong
Bereave Bereft Bereft/Bereaved Đoạt, cướp, tước đoạt
Beseech Besought/Beseeched Besought/Beseeched Yêu cầu, kêu nài
Beset Beset Beset Bao vây, nhốt lại
Bespeak Bespoke Bespoken Xin ơn
Bestrew Bestrewed Bestrewed/Bestrewn Rải rác
Bestride Bestrode Bestridden Bước qua, nhảy qua
Bet Bet Bet Cá cược, cá độ
Betake Betook Betaken Chạy trốn, đi đến
Bethink Bethought Bethought Ngẫm nghĩ
Beweep Bewept Bewept Khóc lóc
Bid Bid Bid Bỏ thầu, trả giá
Bid Bade Bidden Yêu cầu
Bide Bided/Bode Bided Chờ đợi, tha thứ
Bind Bound Bound Ưng thuận, trói buộc
Bite Bit Bitten Cắn
Blaw Blawed Blawn Thổi
Bleed Bled Bled Chảy máu
Blend Blended/Blent Blended/Blent Trộn
Bless Blessed/Blest Blessed/Blest Cầu nguyện, nguyện ước
Blow Blew Blown Thổi
Bottle-feed Bottle-fed Bottle-fed Bú bình
Bowstring Bowstrung/Bowstringed Bowstrung Lên dây cung
Break Broke Broken Đập tan
Breast-feed Breast-fed Breast-fed Cho con bú
Breed Bred Bred Chăn nuôi, sinh  sản
Bring Brought Brought Mang đến
Broadcast Broadcast/Broadcasted Broadcast/Broadcasted Phát sóng, truyền tin
Browbeat Browbeat Browbeat/Browbeaten Dọa nạt, nặng lời
Build Built Built Xây dựng
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned Đốt cháy
Burst Burst Burst Nổ, (hoa) nở
Bust Bust Bust Bể, nổ
Buy Bought Bought Mua sắm
Cast Cast Cast Diễn, vứt, ném
Catch Caught Caught Đuổi, bắt
Cheerlead Cheerled Cheerled Hoạt náo
Chide Chid Chid/Chidden Khiển trách, quở mắng
Choose Chose Chosen Chọn
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt Vỗ tay
Clear-cut Clear-cut Clear-cut Chặt hết
Cleave Cleft/Cleaved/Clove Cleft/Cleaved/Cloven Chia rẽ, phân bổ, giữ, dính
Cleek Claught/Claucht/Cleeked Cleeked Nắm bắt, nắm giữ
Clepe Cleped Cleped/Ycleped/Yclept Gọi tên
Cling Clung Clung Bám, dính, ôm lấy
Clothe Clad/Clothed Clad/Clothed Mặc quần áo
Colorbreed Colorbred Colorbred Hóa trang
Colorcast Colorcast Colorcast Truyền phát bằng màu sắc
Come Came Come Đến, đi
Cost Cost Cost Tốn
Cost-cut Cost-cut Cost-cut Cắt giảm chi phí
Counterdraw Counterdrew Counterdrawn Rút tiền
Counterlight Counterlit Counterlit Phản chiếu ánh sáng
Cowrite Cowrote Cowritten Viết cùng  ai đó
Crash-dive Crash-dived/Crash- dove Crash-dived Tụt dốc
Creep Crept Crept Leo, trườn
Creep-feed Creep-fed Creep-fed Ăn dặm
Crib-bite Crib-bit Crib-bitten Cắn mắng cỏ( ngựa)
Cross-bite Cross-bit Cross-bitten Ngăn chặn điều gì xảy ra
Cross-string Cross-strung Cross-strung Giao âm
Crossbreed Crossbred Crossbred Lai động vật
Crosscut Crosscut Crosscut Tắt đường, cắt ngang
Crosslight Crosslit Crosslit Ánh sáng phụ
Crow Crowed/Crew Crowed Làm phách
Cut Cut Cut Cắt, chặt
Dare Dared/Durst Dared Thách thức
Daydream Daydreamt/Daydreamt Daydreamt/Daydreamt Mơ tưởng
Deal Dealt Dealt Giải quyết, giao dịch
Deep-freeze Deep-froze Deep-frozen Lạnh cứng
Dig Dug Dug Đào
Dight Dight/Dighted Dight/Dighted Ra lệnh
Dispread Dispread Dispread Lan rộng
Disprove Disproved Disproven/Disproved Phản chứng
Dive Dived/Dove Dived Chìm, lặn
Do Did Done Làm, thực hiện
Dogfight Dogfought Dogfought Đấu súng
Dow Dought/Dowed Dought/Dowed Có khả năng
Draw Drew Drawn Vẽ, hướng, thu hút
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed Mơ mộng
Drink Drank Drunk Uống
Drip-feed Drip-fed Drip-fed Cảm nhận từ từ
Drive Drove Driven Lái xe, chở, đèo
Dwell Dwelt Dwelt Sống, ở, trú, nhấn mạnh
Eat Ate Eaten Ăn
End-run End-ran End-run Kết thúc
Engird Engirt Engirt Buộc
Engrave Engraved Engraved/Engraven Khắc, trạm trổ
Enwind Enwound Enwound Thư giãn
Fall Fell Fallen Ngã, sụp đổ
Farebeat Farebeat Farebeaten Tránh trả phí khi sử dụng phương tiện công cộng
Fast-cut Fast-cut Fast-cut Chuyển phân cảnh (trong quay phim)
Feed Fed Fed Cho ăn
Feel Felt Felt Cảm thấy, cảm nhận
Fight Fought Fought Chiến đấu, đấu tranh
Find Found Found Tìm thấy, nhận thấy, phát hiện
Fit Fit/Fitted Fit/Fitted Vừa vặn
Flash-freeze Flash-froze Flash-frozen Làm lạnh tức thời
Flee Fled Fled Chuồn, lánh xa, tẩu thoát
Fling Flung Flung Quăng ra, phun ra
Floodlight Floodlit Floodlit Chiếu sáng, rọi sáng
Fly Flew Flown Bay
Flyblow Flyblew Flyblown Đẻ trứng ruồi
Forbear Forbore Forborne/Forborn Hạn chế
Forbid Forbade/Forbad Forbidden Ngăn cấm, cản trở
Force-feed Force-fed Force-fed Tốc lực
Fordo/Foredo Fordid Fordone Phá hủy
Forecast Forecast/Forecasted Forecast/Forecasted Dự báo, dự liệu
Forefeel Forefelt Forefelt Dự cảm
Forego Forewent Foregone Đi trước
Foreknow Foreknew Foreknown Biết trước
Forerun Foreran Forerun Chạy trước
Foresee Foresaw Foreseen Thấy trước
Foreshow Foreshowed Forshowed/Foreshown Cảnh báo
Forespeak Forespoke Forespoken Trình bày trước
Foretell Foretold Foretold Kể trước
Forget Forgot Forgotten Quên
Forgive Forgave Forgiven Tha thứ
Forlese Forlore Forlorn Mất sạch
Forsake Forsook Forsaken Từ bỏ
Forswear Forswore Forsworn Thất hứa
Fraught Fraught/Fraughted Fraught/Fraughted Lên tàu, thuê tàu
Free-fall Free-fell Free-fallen Rơi tự do
Freeze Froze Frozen Đông cứng
Frostbite Frostbit Frostbitten Bỏng lạnh, co lại vì lạnh
Gainsay Gainsaid Gainsaid Ngược lại, phủ nhận
Geld Gelded/Gelt Gelded/Gelt Thiến( súc vật)
Get Got Got/Gotten Nhận, trở nên, bắt được, đạt được
Ghostwrite Ghostwrote Ghostwritten Viết mướn
Gild Gilt/Gilded Gilt/Gilded Mạ, xi vàng
Gin Gan Gan Bắt đầu, khởi đầu
Gird Girded/Girt Girded/Girt Bao vây, buộc, chế nhạo
Give Gave Given Cho đi, mang
Gnaw Gnawed Gnawed/Gnawn Ăn mòn, gặm, gây  hoang mang
Go Went Gone/Been Đi đến
Grave Graved Graven/Graved Đào hố, đào huyệt
Grind Ground Ground mài, nghiền
Grow Grew Grown Phát triển, lớn lên
Hagride Hagrode Hagridden Hành hạ, ác mộng
Halterbreak Halterbroke Halterbroken Buộc dây ngựa
Hamstring Hamstrung/Hamstringed Hamstrung/Hamstringed Cản trở
Hand-feed Hand-fed Hand-fed Tay nuôi
Hand-ride Hand-rode Hand-ridden Cưỡi (ngựa)
Handsew Handsewed Handsewn/Handsewed May tay
Handwrite Handwrote Handwritten Viết tay
Hang Hung/Hanged Hung/Hanged Treo
Have Had Had Có, sở hữu
Hear Heard Heard Nghe thấy
Heave Heaved/Hove Heaved/Hove Nâng,  kéo lên
Hew Hewed Hewn Chặt, đốn, đục
Hide Hid Hidden Ẩn
Hight Hote/Hight Hoten Gọi tên, hứa, ra lệnh
Hit Hit Hit Đập, va chạm
Hoise Hoised/Hoist Hoised/Hoist Nâng đỡ
Hoist Hoist/Hoisted Hoist/Hoisted Nâng bằng dây
Hold Held Held Ôm , gồm, chứa
House-sit House-sat House-sat Trông coi
Housebreak Housebroke Housebroken Thuần chủng
Hurt Hurt Hurt Tổn thương
Inbreed Inbred Inbred Lai cận huyết
Indwell Indwelt Indwelt Ở lại , trú lại
Inhold Inheld Inheld Có đặc tính cố hữu
Inlay Inlaid Inlaid Đặt bên trong
Input Input/Inputted Input/Inputted Đưa vào
Inset Inset Inset Bắt đầu, thêm vào
Interblend Interblended/Interblen t Interblended/Interblent Chèn
Interbreed Interbred Interbred Lai giống
Intercut Intercut Intercut Chuyển cảnh
Intergrave Intergraved Intergraved/Intergraven Khắc
Interlay Interlaid Interlaid Đặt ở giữa
Interset Interset Interset Đặt ở giữa
Interweave Interwove Interwoven Trộn lẫn
Interwind Interwound Interwound Xen kẻ
Inweave Inwove/Inweaved Inwoven/Inweaved Đan kết
Inwind Inwound Inwound Cuốn quanh
Jerry-build Jerry-built Jerry-built Dựng tạm bợ
Keep Kept Kept Giữ, sở hữu
Ken Kent/Kenned Kent/Kenned Biết
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled Đỡ gối
Knit Knit/Knitted Knit/Knitted Đan(len)
Know Knew Known Hiểu biết, nhận thức
Lade Laded Laden/Laded Xếp hàng lên tàu
Landslide Landslid/Landslided Landslid/Landslided Thắng giải
Lay Laid Laid Nằm
Lead Led Led Hướng dẫn,dẫn dắt
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned Dựa vào
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped Nhảy
Learn Learnt/Learned Learnt/Learned Học hỏi
Leave Left Left Để lại, rời bỏ
Lend Lent Lent Mượn
Lep Lept Lept Nhảy vọt
Let Let Let Để
Lie Lay Lain Nằm
Light Lit Lit Đốt cháy
Linebreed Linebred Linebred Chọn giống
Lip-Read Lip-Read Lip-Read Đọc khẩu hình
Lose Lost Lost Mất mát
Make Made Made Làm, thực hiện
Mean Meant Meant Cố ý, có nghĩa
Meet Met Met Gặp gỡ, họp mặt
Melt Melted Molten/Melted Tan chảy
Misbecome Misbecame Misbecome Không vừa, không phù hợp
Miscast Miscast Miscast Chọn diễn viên không phù hợp
Mischoose Mischose Mischosen Chọn nhầm
Miscut Miscut Miscut Cắt bỏ sai cách
Misdeal Misdealt Misdealt Chia sai
Misdo Misdid Misdone Làm sai
Misfall Misfell Misfallen Không hay xảy ra
Misfeed Misfed Misfed Nhét sai chỗ
Misgive Misgave Misgiven Gây lo lắng
Mishear Misheard Misheard Nghe nhầm
Mishit Mishit Mishit Đánh nhầm
Misknow Misknew Misknown Hiểu nhầm
Mislay Mislaid Mislaid Mất
Mislead Misled Misled Khiến ai khó xử
Mislearn Mislearnt/Mislearned Mislearnt/Mislearned Học sai
Misread Misread Misread Đọc sai
Missay Missaid Missaid Nói sai
Missend Missent Missent Gửi nhầm
Misset Misset Misset Đặt nhầm
Misspeak Misspoke Misspoken Phát biểu sai
Misspell Misspelt/Misspelled Misspelt/Misspelled Phát âm sai
Misspend Misspent Misspent Lãng phí thời gian (tiền bạc)
Misswear Misswore Missworn Mặc lỗi
Mistake Mistook Mistaken Lỗi, gây nhầm lẫn
Misteach Mistaught Mistaught Dạy sai
Mistell Mistold Mistold Nói sai
Misthink Misthought Misthought Nghĩ sai
Misunderstand Misunderstood Misunderstood Hiểu sai
Miswear Miswore Misworn Ăn mặc không phù hợp
Miswed Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded Cưới nhầm
Miswrite Miswrote Miswritten Viết nhầm
Mow Mowed Mown Cắt cỏ, gặt lúa
Naysay Naysaid Naysaid Phủ nhận / phê bình
Nose-dive Nose-dived/Nose-dove Nose-dived/Nose-dove Lặn, rơi
Offset Offset Offset Bù lại, đền bù
Outbid Outbid Outbid Trả giá cao hơn
Outbreed Outbred Outbred Mắn đẻ
Outdo Outdid Outdone Làm nhanh hơn
Outdraw Outdrew Outdrawn Rút ra
Outdrink Outdrank Outdrunk Uống nhanh hơn
Outdrive Outdrove Outdriven Lái nhanh hơn
Outfight Outfought Outfought Đánh nhanh hơn
Outfly Outflew Outflown Bay nhanh hơn
Outgrow Outgrew Outgrown Phát triển nhanh hơn
Outlay Outlaid Outlaid Chi tiền
Outleap Outleapt/Outleaped Outleapt/Outleaped Nhảy xa hơn
Output Output/Outputted Output/Outputted Tạo ra
Outride Outrode Outridden Lái nhanh hơn
Outrun Outran Outrun Chạy nhanh hơn
Outsee Outsaw Outseen Nhìn xa trông rộng
Outsell Outsold Outsold Bán nhiều hơn
Outshine Outshone Outshone Vượt trội, ưu tú hơn
Outshoot Outshot Outshot Bắn nhanh hơn
Outsing Outsang Outsung Hát hay hơn
Outsit Outsat Outsat Ngồi lâu hơn
Outsleep Outslept Outslept Ngủ nhiều hơn
Outsmell Outsmelt/Outsmelled Outsmelt/Outsmelled Ngửi nhạy hơn
Outspeak Outspoke Outspoken Nói tốt hơn
Outspeed Outsped Outsped Nhanh hơn
Outspend Outspent Outspent Chi hơn
Outspin Outspun Outspun Chết
Outspring Outsprang Outsprung Nhảy ra
Outstand Outstood Outstood Vượt trội
Outswear Outswore Outsworn Nguyền rủa nhiều hơn
Outswim Outswam Outswum Bơi vượt
Outtell Outtold Outtold Trình bày hay hơn
Outthink Outthought Outthought Nghĩ sâu hơn
Outthrow Outthrew Outthrown Ném xa hơn
Outwear Outwore Outworn Kéo dài
Outwind Outwound Outwound Mở ra, tháo ra
Outwork Outworked/Outwrought Outworked/Outwrough t Chăm hơn
Outwrite Outwrote Outwritten Viết trội
Overbear Overbore Overborne Dùng lực để kiểm soát
Overbid Overbid Overbid Trả giá xứng đáng
Overblow Overblew Overblown Thổi tung
Overbreed Overbred Overbred Sinh quá nhiều
Overbuild Overbuilt Overbuilt Xây quá nhiều
Overbuy Overbought Overbought Mua quá nhiều
Overcast Overcast Overcast Làm u ám
Overcome Overcame Overcome Vượt qua
Overcut Overcut Overcut Cắt quá
Overdo Overdid Overdone Làm quá
Overdraw Overdrew Overdrawn Nợ quá
Overdrink Overdrank Overdrunk Uống nhiều
Overdrive Overdrove Overdriven Làm việc quá sức
Overeat Overate Overeaten Ăn quá mức
Overfeed Overfed Overfed Ăn quá nhiều
Overfly Overflew Overflown Bay qua
Overgrow Overgrew Overgrown Phát triển quá nhanh
Overhang Overhung Overhung Vượt lên thứ gì
Overhear Overheard Overheard Vô tình nghe
Overlay Overlaid Overlaid Che bằng lớp phủ
Overleap Overleapt/Overleaped Overleapt/Overleaped Nhảy qua
Overlearn Overlearnt/Overlearned Overlearnt/Overlearned Học vượt
Overlie Overlay Overlain Nằm trên đỉnh
Overpass Overpast/Overpassed Overpast/Overpassed Vượt qua
Overpay Overpaid Overpaid Trả quá
Override Overrode Overridden Vượt qua, tàn phá
Overrun Overran Overrun Xâm lược, kiểm soát
Oversee Oversaw Overseen Giám sát
Oversell Oversold Oversold Bán vượt
Overset Overset Overset Làm đảo lộn, lật đổ
Oversew Oversewed Oversewn/Oversewed Nối lại bằng cách may vắt
Overshoot Overshot Overshot Vượt qua giới hạn
Oversleep Overslept Overslept Ngủ quá muộn
Oversow Oversowed Oversown/Oversowed Gieo trồng
Overspeak Overspoke Overspoken Nói nhiều
Overspend Overspent Overspent Chi, bỏ ra quá nhiều
Overspill Overspilt/Overspilled Overspilt/Overspilled Tràn ra
Overspin Overspun Overspun Quay cuồng
Overspread Overspread Overspread Bao phủ
Overspring Oversprang Oversprung Nhảy vọt
Overstand Overstood Overstood Mất việc
Overstrew Overstrewed Overstrewed/Overstrewn Rắc, ném lên một thứ khác
Overstride Overstrode Overstridden Đi bộ nhanh hơn, vượt trội
Overstrike Overstruck Overstruck Đánh dấu, ám hiệu
Overstring Overstrung Overstrung Trói chặt
Overtake Overtook Overtaken Đảm nhận
Overthink Overthought Overthought Nghĩ nhiều
Overthrow Overthrew Overthrown Ném xa
Overwear Overwore Overworn Mặc quá nhiều
Overwind Overwound Overwound Kéo căng
Overwithhold Overwithheld Overwithheld Khấu trừ
Overwrite Overwrote Overwritten Thu thập dữ liệu
Partake Partook Partaken Chia sẻ, tham dự
Pay Paid Paid Trả, thanh toán
Pen Pent/Penned Pent/Penned Tắt, đóng
Pinch-hit Pinch-hit Pinch-hit Để rơi
Plead Pled/Pleaded Pled/Pleaded Thú tội
Potshot Potshot/Potshotted Potshot Bắn ngẫu nhiên
Practice-teach Practice-taught Practice-taught Dạy thực hành
Prebind Prebound Prebound Trói trước
Prebuild Prebuilt Prebuilt Tiền chế
Precut Precut Precut Cắt trước
Predo Predid Predone Làm trước
Premake Premade Premade Làm trước
Prepay Prepaid Prepaid Trả trước
Presell Presold Presold Bán trước

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “616 Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh từ A – Z có nghĩa Anh – Việt

616 Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh từ A – Z có nghĩa Anh – Việt
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh Bài tiếp theo: Đại từ nhân xưng (personal pronouns)