80 Bài tập ngữ âm trích từ đề thi thử Tiếng Anh 2019

Bài viết thuộc phần 171 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề ngữ âm, chọn lọc từ các đề thi thử Tiếng Anh 2019 các trường THPT Chuyên và không Chuyên trên cả nước, tài liệu gồm bài tập có đáp án và giải thích chi tiết

Trích từ tài liệu

Part 1:  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

+ Trích: THPT Thăng Long – Hà Nội

Question 1: A. intend                   B. medal                        C. compete                    D. defend

Question 2: A. clothes                  B. bosses                        C. boxes                         D. couches

+ Trích:  Sở Bạc Liêu

Question 3:  A. laughs                 B. machines                   C. parents                      D. photographs

Question 4:  A. arrived                B. mended                     C. invited                       D. planted

+ Trích: THPT Chuyên Thái Nguyên

Question 5:  A. link                      B. handkerchief             C. donkey                      D. handful

Question 6:  A. mineral               B. miniature                  C. minor                        D. minimum

+ Trích: THPT Chuyên KHTN

Question 7: A. talked                   B. missed                       C. learned                      D. watched

Question 8: A. gosh                      B. most                           C. frost                           D. cost

+ Trích: THPT Chuyên Bắc Ninh

Question 9:  A. collected              B. divided                      C. spoiled                       D. polluted

Question 10: A. break                   B. spread                       C. steak                          D. great

+ Trích: THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Question 11: A. watched              B. stopped                     C. lived                          D. cooked

Question 12: A. clean                   B. bread                         C. lean                           D. lead

+ Trích: THPT Đội Cấn

Question 13: A. page                    B. face                            C. date                           D. map

Question 14: A. arrested               B. mended                     C. reserved                    D. crowded

+ Trích: THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Question 15: A.believes                B. attracts                      C. begins                        D. delays

Question 16: A.various                 B. garden                       C. farm                          D. harm

+ Trích: THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Question 17. A. trusted                B. agreed                       C. mended                     D. contracted

Question 18. A. ceremonies         B. chores                        C. rituals                        D. attempts

+ Trích: THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa

Question 19: A. takes                    B. laughs                        C. volumes                    D. develops

Question 20: A. carpet                  B. contact                      C. facial                         D. school

+ Trích: THPT Ngô Gia Tự

Question 21: A. thank                  B. theoretical                 C. though                      D. thoughtless

Question 22: A. neighbor             B. leisure                        C. vein                           D. reign

+ Trích: THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Question 23:A. floor                     B. door                           C. noodle                       D.  board

Question 24:A. visits                    B. destroys                     C. believes                     D. depends

+ Trích: THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Question 25: A. sprout                 B. soul                            C. trout                          D. shout

Question 26: A. lullaby                 B. destiny                       C. fantasy                      D. dynasty

+ Trích: Đại học Ngoại ngữ – Hà Nội

Question 27: A. bread                   B. dream                        C. cream                        D. clean

Question 28: A. dislikes                B. exchanges                 C. completes                  D. escapes

+ Trích: THPT Chuyên Hưng Yên – Lần 2

Question 29. A. compile               B. facile                          C. facsimile                   D. textile

Question 30. A. couple                 B. trouble                       C. enough                      D. thousand

+ Trích: THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Question 31. A. asked                  B. danced                      C. cashed                       D. studied

Question 32. A. chapter               B. chemistry                  C. bachelor                    D. teacher

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
80 Bài tập ngữ âm trích từ đề thi thử Tiếng Anh 2019
3.5 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 100 Bài tập về cụm động từ và thành ngữ có đáp án – Nguyễn Linh Bài tiếp theo: 175 câu bài tập Collocation có đáp án chi tiết bám sát đề thi chính thức – Mira Vân