970 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh – Cô Mai Phương

Việc làm thật nhiều bài tập câu hỏi  trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh là vô cùng cần thiết để giúp chúng ta củng cố tốt hơn kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ “970 Câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh do Cô Mai Phương biên soạn có đáp án, giúp bạn có một nguồn tài liệu tham khảo để luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh.Tài liệu phù hợp dành cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, các bạn ôn luyện thi chứng chỉ TOEIC, IELTS.

Tài liệu Tiếng Anh khác:

Trích:

  1. Điền vào chỗ trống với những từ cho sẵn

1.Is Susan …..home?

a.in

b.at

c.on

d.under

2.“Do the children go to school every day?”. “………….”

a.Yes, they go.

b.Yes, they do.

c.They go.

d.No,they don’t go.

3.what …….now?

a.is the time

b.does the time

c.is time

d.is it

4.They always go to school …… bicycle.

a.with

b.in

c.on

d.by

5.What color …… his new car?

a.have

b.is

c.does

d.are

6.Are there many students in Room 12?

-“……………………….”

a.Yes there are

b.Yes, they are

c.Some are.

d.No they aren’t

7.You should do your …… before going to class.

a.home work

b.homework

c.homeworks

d.housework

8.Mr.Pike ….. us English.

a.teach

b.teaches

c.teaching

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Tải về file đáp án

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Với “970 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh – Cô Mai PhươngThích Tiếng Anh chia sẻ, các bạn ôn luyện kĩ các câu hỏi trong tài liệu nhé!

 

970 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh – Cô Mai Phương
5 (1) vote