Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton

Thích Tiếng Anh giới thiệu sách học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh. Cuốn “Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton“. 

Xem thêm:

 

Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton

 

Giới thiệu:

Cuốn “Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton” bao gồm 14 chương, bao gồm:

 1. What is Grammar?
 2. The Capital Letter
 3. Nouns
 4. Pronouns
 5. Adjectives
 6. Determiners
 7. Verb and Tenses
 8. Sub-Verb Agreement
 9. Advert
 10. Prepositions
 11. Conjuctions
 12. Interjections
 13. Sentences
 14. Punctuation

Thích Tiếng Anh đã chia sẻ cuốn “Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton” – Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản phù hợp cho người học Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2.

 

Basic English Grammar Book 1- Anne Seaton
Đánh giá chất lượng bài viết !