Các cấu trúc và dạng câu thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – cô Nguyễn Thanh Hương

Thích Tiếng Anh chia sẻ tài liệu Tiếng Anh “Các cấu trúc và dạng câu thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – cô Nguyễn Thanh Hương” giúp các bạn năm được những dạng câu và cấu trúc thường xuất hiện trong đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia.

Tham khảo:

Trích:

1. Cáo buộc ai đó vì đã làm gì.
S accused Sb of doing sth
“ You stole the money on the table”, she said to him
She accused him of stealing the money on the table.
2. Thừa nhận hoặc phủ nhận đã làm gì.
S+ admitted/ denied+ Ving/ having P2.
He said “Yes, I did”
He admitted stealing/ having stolen the money on the table
He said: “ No, I didn’t”
He denied stealing/ having stolen the money on the table
3. Lời khuyên (should/ought to/ had better/ If I were you…/ Why don’t you)
S + advised sb + (not) to V
“If I were you, I would save some money” she said
She advised me to save some money.
“You shouldn’t believe him” Jane said to Peter.
Jane advised Peter not to believe him.
4. Câu mời (Would you like……?)
S+ offered Sb Sth
S+ offered to do Sth
S + invited sb+ to V
“Would you like a cup of coffee, Peter?” I said.
I offered Peter a cup of coffee.
“Would you like me to clean the house for you” he said.
He offered to clean the house for me.

“Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.
He invited me to go to the cinema with him that night.
5. “Don’t do sth…” “Never do sth…”
S asked/ told Sb not to do sth
S warned against Ving/ warned sb not to do sth
“Please don’t tell anyone what happened.” Ann said to me.
Ann told me not to tell anyone what had happened.
“Never enter this room” she warned me.
She warned me against entering that room.
She warned me not to enter that room.
6. “Don’t forget/ Remember to V”
S reminded Sb to do sth.
He told me: “Don’t forget to come here on time tomorrow”.
He reminded me to come there on time the next day.
She said to all of us: “Remember to submit the report by this Thursday”
She reminded all of us to submit the report by that Thursday

Trên đây là tài liệu “Các cấu trúc và dạng câu thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – cô Nguyễn Thanh Hương“.

 

Các cấu trúc và dạng câu thường gặp trong đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh – cô Nguyễn Thanh Hương
2 (2) votes