Cách đọc đúng tên các ca sĩ nổi tiếng

Cách đọc đúng tên các ca sĩ nổi tiếng

Không phải ai cũng đọc được đúng tên ca sĩ yêu thích của mình, bài học sau sẽ giúp bạn học cách đọc sao đúng tên các ca sĩ US-UK nổi tiếng. Cùng học nào 

1. Katy Perry /ˈkeɪ-tiː ˈpe-ri/

Nghe cách đọc tên Katy Perry

2. Adele /əˈ-del/

Nghe cách đọc tên Adele

thichtienganh.com_adele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bruno Mars /ˈbru:-noʊ mɑːrz/

Nghe cách đọc tên Bruno Mars

4. Charlie Puth /ˈtʃɑːr-li puθ/

Nghe cách đọc tên Charlie Puth

5. Meghan Trainor /ˈme-gən ‘trei-nɜːr/

Nghe cách đọc tên Meghan Trainor

6. Beyoncé /biː-jɔːn-seɪ/

Nghe cách đọc tên Beyoncé

7. Lady Gaga /ˈleɪdi ˈɡɑːɡɑː/

Nghe cách đọc tên Lady Gaga

8. Ellie Goulding /ˈeliː ˈɡoʊldɪŋ/

Nghe cách đọc tên Ellie Goulding

9. Christina Perri /ˈkrɪstiːnʌ ˈperi:/

Nghe cách đọc tên Christina Perri

10. Rihanna /ˈri:ɑːnʌ/

Nghe cách đọc tên Rihanna

11. Taylor Swift /ˈteɪlɜːr swift/

Nghe cách đọc tên Taylor Swift

Taylor Swift_thichtienganh.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Justin Bieber /ˈdʒʌstɪn ˈbi:bɜːr/

Nghe cách đọc tên Justin Bieber

13. Miley Cyrus /ˈmaili: ˈsairʌs/

Nghe cách đọc tên Miley Cyrus

14. Nicki Minaj /ˈnɪki: mɪˈnɑːdʒ/

Nghe cách đọc tên Nicki Minaj

15. Adam Levine /ˈæ-dəm ˈlʌ-vi:n/

Nghe cách đọc tên Adam Levine

16. Ed Sheeran /ed ˈʃɪrən/

Nghe cách đọc tên Ed Sheeran 

17. Selena Gomez /sə-ˈli:-nə ˈgoʊ-mez/

Nghe cách đọc tên Selena Gomez

18. Carly Rae Jepsen /ˈkɑː-li: rei ˈdʒep-sən/

Nghe cách đọc tên Carly Rea Jepsen

19. Zayn Malik /zein ˈmɑːliːk/

Nghe cách đọc tên Zayn Malik 

 

Cách đọc đúng tên các ca sĩ nổi tiếng
5 (1) vote