Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)

Bài viết thuộc phần 37 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

 

Tính từ hoặc trạng từ tận cùng bằng –e: thêm –r và –st.

Ví dụ:

Large (rộng)LargerLargest
Late (trễ)Laterlatest

 

Tính từ hoặc trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằng phụ âm + y: đổi y ài + er/ est

Ví dụ:

Happy (hạnh phúc)HappierHappiest
Pretty (đẹp)Prettierprettiest

 

Tính từ hoặc trạng từ có một âm tiết tận cùng bằng nguyên âm + phụ âm (trừ w): gấp đôi phụ âm.

Ví dụ:

Big (to)Biggerbiggest
Thin (mỏng)Thinnerthinnest
New (mới)Newernewest

 

Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)
1 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: So sánh hơn nhất (Superlative form) Bài tiếp theo: Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)