Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)

Bài viết thuộc phần 37 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

 

Tính từ hoặc trạng từ tận cùng bằng –e: thêm –r và –st.

Ví dụ:

Large (rộng) Larger Largest
Late (trễ) Later latest

 

Tính từ hoặc trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằng phụ âm + y: đổi y ài + er/ est

Ví dụ:

Happy (hạnh phúc) Happier Happiest
Pretty (đẹp) Prettier prettiest

 

Tính từ hoặc trạng từ có một âm tiết tận cùng bằng nguyên âm + phụ âm (trừ w): gấp đôi phụ âm.

Ví dụ:

Big (to) Bigger biggest
Thin (mỏng) Thinner thinnest
New (mới) Newer newest

 

Cách thêm đuôi –er và –est (Spelling rules for the –er and –est ending)
4.3 (119) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: So sánh hơn nhất (Superlative form) Bài tiếp theo: Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)