Chữ cái đầu tiên trong tên bạn có ý nghĩa gì ?

Chữ cái đầu tiên trong tên bạn có ý nghĩa gì ?

Ambitious
Brave
Charming
Decisive
Energetic
Generous
Honest
• Independent
Kind
Loyal
Modest
Neat
• Optimistic
• Passionate
Quiet
Reliable
Sociable
Thoughtful
Understanding
Versatile

Chữ cái đầu tiên trong tên bạn có ý nghĩa gì ?
Đánh giá chất lượng bài viết !