Chức năng của danh từ trong Tiếng Anh (Function of Nouns)

Bài viết thuộc phần 10 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Nằm trọng loạt bài giúp bạn tự học ngữ pháp hiệu quả, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Chức năng của danh từ trong Tiếng Anh (Function of Nouns)” bổ sung đầy đủ lí thuyết về danh từ, bài này bạn sẽ học được chức năng của danh từ, các vị trí của danh từ trong câu Tiếng Anh, sau mỗi phần lí thuyết có vị dụ và chú ý giúp bạn hiểu sâu hơn bài học.

Các chức năng của danh từ

Danh từ có thể có những chứ năng khác nhau trong câu. Danh từ có thể được dùng làm:

1. Chủ ngữ của câu (Subject of a sentence)

Ví dụ:

 • The children have gone to bed (bọn trẻ đã đi ngủ cả rồi)

Chủ ngữ là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ chỉ người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động

2. Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của câu (Direct object or indirect object of a sentence )

Ví dụ:

 • I saw the thief (tôi đã thấy tên trộm)
  • [the thief –tân ngữ trực tiếp (direct object)]
 • The policeman asked the thief a lot of questions (Viên cảnh sát tra hỏi tên trộm )
  • [the thief –tân ngữ gián tiếp (indirect object )]

Tân ngữ trự tiếp (direct object) là danh từ,cụm danh từ hoặc đại từ chịu sự tác động trực tiếp của động từ

Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là danh từ hoặc đại từ chỉ người hoặc vật chịu sự tác động gián tiếp của động từ được thực hiện là cho nó hoặc vì nó

3. Tân ngữ của giới từ (Object of a preposition )

Ví dụ:

 • He is listening to music (Anh ấy đang nghe nhạc )
 • [music –> tân ngữ của giới từ to]

Danh từ nào đi sau giới cũng đề làm tân ngữ cho giới từ đó

4. Bổ ngữ của chủ ngữ (Subjective of complement )

Ví dụ:

 • He is my closet (Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi )

Bổ nngữ của chủ ngữ (còn gọi là bổ ngữ của mệnh đề-complement of the clause ) là danh từ,cụm danh từ hoặc tính từ mô tả chủ ngữ. Bổ ngữ của chủ ngữ được dùng sau động từ be và các động từ liên kết become, seem, feel,…

5. Bổ ngữ của tân ngữ (Objective complement)

Ví dụ:

 • They elected him president of the club (Họ bầu anh ấy làm chủ tịch CLB)

Bổ ngữ của tân ngữ là danh từ, cụm danh từ, hoặc tính từ mô tả tân ngữ.

6. Một phần của ngữ giới từ (Part of preposition phrases )

Ví dụ:

 • He spoke in a different tone (Anh ấy nói với một giọng điệu khác .)

7. Đồng vị ngữ với một danh từ khác (Appositive phrase:ngữ đồng vị )

Ví dụ:

 • He told us about his father, a general, who died in the war
 • (Anh ấy kể cho chúng tôi nghe về bố của anh ấy, một vị tướng, người đã hi sinh trong chiến tranh)
Chức năng của danh từ trong Tiếng Anh (Function of Nouns)
4 (9) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Cách thành lập danh từ số nhiều trong Tiếng Anh Bài tiếp theo: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong Tiếng Anh