Danh từ dùng như tính từ (Nouns functioning as Adjectives)

Bài viết thuộc phần 21 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

 

Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường được đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và luôn ở dạng số ít (singular form)

Ví dụ:

 • We need some neww garden tools. (Chúng ta cần một số dụng cụ làm vườn mới.)
 • That shoe shop’s closed down. (Tiệm giày đã đóng cửa luôn rồi.)  [NOT That shoes shop …]
 • It’s vegetable soup. (Đó là món súp rau) [NOT … vegetables soup

Khi danh từ được dùng như một bổ nghĩa kết hợp với một con số thì danh từ luôn ở hình thức số ít (ngay khi chúng bổ nghĩa cho danh từ số nhiều) và cso dấu gạch ngang giữa danh từ và con số.

Ví dụ:

 • We took a tour that lasted five weeks (noun)
  • We took a five- week tour. (adjective) (Chúng tôi đã đi một chuyến du lịch kéo dài 5 tuần)
 • That student wrote two reports that was ten pages long each.
  • That student wrote two ten-page reports. (Học sinh nào đó đã viết hai bài tường trình mỗi bài dài 10 trang.)
 • Her son is five years old.
  • She has a five-year-old son. (Cô ấy có một đứa con trai 5 tuổi)

 

Danh từ dùng như tính từ (Nouns functioning as Adjectives)
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đại từ phân bổ (Distribution pronouns) Bài tiếp theo: Đại từ bất định (Indefinite pronouns)