Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Bắc Ninh lần 6

Bài viết thuộc phần 18 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật đề thi thử 2018 môn Tiếng Anh các trường THPT, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 6“, đề thi thử do trường THPT Chuyên Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh tổ chức thi lần 6 năm 2018 mã đề 624, đề thi thử Tiếng Anh có đáp án đầy đủ 50 câu hỏi trắc nghiệm giúp học sinh tham khảo, đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

Đề thi mới nhất

Trích từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. equation        B. dedication               C. option                     D. exemption

Question 2. A. bruise             B. circuit                      C. biscuit                     D. quit

Mark the letter A,B,C or D to indicate the word that differs from the other three in position of primary stress in each of the following questions.

Question 3. A. entertain        B. superstitious           C. resurrect                 D. inferiority

Question 4. A. economics      B. marmalade             C. oceanic                   D. presidential

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5. When the business folded, he took the lion’s share of the assets.

  1. the only part B. the smallest part     C. the easiest part       D. the biggest part

Question 6. It’s a lovely house and very big but nobody uses it so it’s a bit of a white elephant.

  1. st very expensive and useless B. st very big and useful
  2. st very beautiful and useful D. st very cheap and useless

Mark the letter A,B,C or D to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 7. A large city such as Chicago would be called an urban area.

  1. metropolitan B. rustic                       C. suburban                D. sophisticated

Question 8. We arrived home safe and sound.

  1. healthy B. unsound                 C. insound                  D. dissound

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Bắc Ninh lần 6
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Lâm Đồng lần 2