Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Hoàng Lệ Kha – Thanh Hóa lần 2

Bài viết thuộc phần 15 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Nằm trong kho đề thi Tiếng Anh 2018, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Hoàng Lệ Kha – Thanh Hóa lần 2” Để thi môn Tiếng Anh do trường THPT Hoàng Lệ Kha tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi lần 2 năm 2018. Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bám sát cấu trúc đề thi chính thức của bộ GD-ĐT.

Trích từ đề

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Question 1: A. category B. immature C. engineer D. addressee
Question 2: A. arithmetic B. television C. interpreter D. develop

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Question 3: A.machine B.champagne C.chute D.chore
Question 4: A.released B.ceased C.pleased D.increased

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Question 5: Ann: “Which is more important? Luck or effort?” – Ben: “Luck is ________ effort.”

A. on the same importance B. of the same importance as
C.the same importance as D. as the same importance as

Question 6: Alan and Susie _____ an argument. They’re not speaking to each other.

A. must have had B. must have C. might had D. might have

Question 7: It is advised that not only Tam but also his friends ______ punctual.

A. be B. are C. is D. were

Đề thi tham khảo

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Hoàng Lệ Kha – Thanh Hóa lần 2”

Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Hoàng Lệ Kha – Thanh Hóa lần 2
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 21 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 hay nhất có đáp án (bản WORD) Bài tiếp theo: 30 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 chọn lọc có đáp án chi tiết (bản WORD)