Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Kinh Môn 2 – Hải Dương lần 2

Bài viết thuộc phần 108 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 các trường THPT, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Kinh Môn 2 – Hải Dương lần 2“. Đề thi môn Tiếng Anh do trường THPT Kinh Môn 2 tỉnh Hải Dương tổ chức thi lần 2 năm 2018 mã đề 01. Đề thi thử Tiếng Anh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, bám sát đề thi chính thức của bộ GD-ĐT.

Đề thi gần đây

Trích từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. mistake           B. mystery                   C. particular               D. castle

Question 2. A. friends            B. volunteers               C. picnics                    D. destroys

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3. A. bother          B. parade                       C. figure                       D. culture

Question 4. A. preferential B. calculation                 C. conventional             D. apprehension

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5. The more you listen to classical music,                                 .

  1. the less you understand it B. the more do you understand it
  2. the less it do you understand D. the more you understand it

Question 6. By the end of next month, my family              in this town for three years.

  1. have lived B. will live C. will have lived       D. will have been lived

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Kinh Môn 2 – Hải Dương lần 2

Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Kinh Môn 2 – Hải Dương lần 2
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Gia Lai