Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Ngô Gia Tự – Phú Yên

Bài viết thuộc phần 13 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Chia sẻ kho đề thi Tiếng Anh 2018, Thích Tiếng Anh giới thiệu: “Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Ngô Gia Tự – Phú Yên” bản PDF. Đề thi thử do trường THPT Ngô Gia Tự tỉnh Phú Yên tổ chức bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục. Đề thi thử có đáp án giúp học sinh so sánh đối chiếu với bài làm từ đó nâng cao kĩ năng làm đề thi.

Tham khảo thêm

◤ Trích từ đề thi 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 20. A. arrived B. failed C. watched D. discovered
Question 21. A. listens B. enjoys C. reviews D. protects

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the  underlined word(s) in each of the following questions.

Question 22. Nobody knows the origin of the Vietnamese long dress. There was no evidence about where and when it appeared.

A. evaluation B. book C. proof D. symptom

Question 23. Deforestation may seriously jeopardize the habitat of many species in the local area.

A. set fire to B. do harm to C. make way for D. give rise to

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

 

 

Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Ngô Gia Tự – Phú Yên
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Ninh Bình Bài tiếp theo: 21 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 hay nhất có đáp án (bản WORD)