Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình lần 1

Bài viết thuộc phần 94 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật đề thi thử Tiếng Anh 2018, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 1” bản PDF. Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm do trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức dựa trên chuẩn cấu trúc của Bộ Giáo dục. Đề thi thử có đáp án chi tiết giúp học sinh đối chiếu chỉnh sửa nhằm nâng cao kết quả bài làm.

Xem thêm:

 

Trích từ đề thi:

Choose a word in each line has different stress pattern

 1. catastrophic B. preservation        C. fertilizer         D. electronic
 2. participant B. individual          C.publicity         D. competitive

Choose the best answer for each of the following sentenses

 1. ………., no one was absent from the farewell party last night.
 2. Heavily as it rained                     Though it rained heavily
 3. As it rained heavily     In spite of heavily rain
 4. He had changed so much since the last time we met that I……… him
 5. could recognize        wouldn’t have recognized
 6. could hardly recognize       don’t recognize
 7. Jane cooks well ………….. she hates washing up afterwards.
 8. however therefore          C. so             D. but
 9. ………. his brother, Petter is active an friendly.
 10. Alike            Unlike            C. Dislike         D. Liking
 11. Tom’s eyes were red…………he had been swimming in a chlorinated pool.
 12. so             but               C.  because      D. in case
 13. Lucy was late for school this morning because the alarm didn’t ………. as usual.

 

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 1“. Các bạn nhớ ôn tập tốt và luôn ủng hộ thichtienganh.com nhé!

Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Thái Bình lần 1
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Chuyên Hà Giang lần 1 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Phạm Công Bình – Vĩnh Phúc