Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregilar verbs)

Bài viết thuộc phần 39 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Động từ có quy tắc là gì ?

Động từ có quy tắc (Regular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm –ed vào động từ nguyên mẫu (infinitive)

Ví dụ:

Infinitive Past Past participle
Work (làm việc) Worked Worked
Invite (mời) Invited Invited
Study (học) studied studied
Beg (van xin) Begged Begged

 

Động từ bất quy tắc là gì ?

Động từ bất quy tắc (irregilar verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (người học phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc.)

Ví dụ:

Infinitive Past Past participle
Be (thì, là, bị, ở) Was/ were Been
See (nhìn thấy) Saw Seen
Teach (dạy) taught Taught
Give (cho) gave given
See (nhìn thấy) Saw Seen
Teach (dạy) taught Taught
Give (cho) gave given

 

Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregilar verbs)
4.5 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison) Bài tiếp theo: Cụm động từ (Phrasal verbs)