Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregilar verbs)

Bài viết thuộc phần 39 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Động từ có quy tắc là gì ?

Động từ có quy tắc (Regular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm –ed vào động từ nguyên mẫu (infinitive)

Ví dụ:

InfinitivePastPast participle
Work (làm việc)WorkedWorked
Invite (mời)InvitedInvited
Study (học)studiedstudied
Beg (van xin)BeggedBegged

 

Động từ bất quy tắc là gì ?

Động từ bất quy tắc (irregilar verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (người học phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc.)

Ví dụ:

InfinitivePastPast participle
Be (thì, là, bị, ở)Was/ wereBeen
See (nhìn thấy)SawSeen
Teach (dạy)taughtTaught
Give (cho)gavegiven
See (nhìn thấy)SawSeen
Teach (dạy)taughtTaught
Give (cho)gavegiven

 

Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregilar verbs)
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison) Bài tiếp theo: Cụm động từ (Phrasal verbs)