Giao tiếp Tiếng Anh nhanh hơn với 11 từ nói tắt

Thích Tiếng Anh tổng hợp 11 từ nói tắt giúp bạn giao tiếp tiếng anh nhanh hơn, mọi người học tốt nhé!~

 1. coz = because : bởi vì
 2.  gonna = going to
 3. wanna = want to (muốn)
 4. gimme = give me (đưa cho tôi…)
 5. gotta =  (have) got a (có…)
 6. gotta = (have) got to (phải làm gì đó)
 7. init = isn’t it (có phải không)
 8. kinda = kind of (đại loại là…)
 9. lemme = let me (để tôi)
 10. wanna = want to (muốn một thứ gì đó)
 11. ya = you
Giao tiếp Tiếng Anh nhanh hơn với 11 từ nói tắt
1 (1) vote