Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Bài tập về giới từ trong TOEIC

bai-tap-ve-gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 17 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnThe University of New Mexico ranks …. the best in the nation when it comes to graduate programs in law, fine arts and medicine A. at B. among C. from D. in Đáp án B Giải thích: Lựa chọn giới …

Bài tập về liên từ trong TOEIC

bai-tap-ve-lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 15 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bản  Order forms are available either at our company homepage …. they can be filled out in person at any branch office A. nor B. not C. or D. but Đáp án C Giải thích: cấu trúc either …. Or …

Giới từ trong TOEIC

gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTiếp tục Lí thuyết về giới từ trong TOEIC Các giới từ trong tiếng anh phân thành mất loại sau Giới từ chỉ thời gian after During Since At For Throughout Before From Foreward Behind In Until by on within …

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

serie-tu-hoc-part-5-toeic-co-ban
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ? TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn …

Liên từ trong TOEIC

lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 14 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnLiên từ trong TOEIC là gì ? Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/nhóm từ cùng một loại …