Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời

Bài viết thuộc phần 12 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Thích Tiếng Anh chia sẻ loạt từ vựng theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời, các bạn tham khảo học nhé!

Birth –         /ˈbɝːθ/ngày chào đời

 

Newborn  /ˈnuː.bɔːrn/: sơ sinh

 

Toddler – /ˈtɑːd.lɚ/: em bé giai đoạn chập chững bò, đi

 

Childhood – /ˈtʃaɪld.hʊd/: thời thơ ấu

 

Innocent – /ˈɪn.ə.sənt/: ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên

 

Teenage – /ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ/: tuổi ô mai

 

Puberty – /ˈpjuː.bɚ.t̬i/: dậy thì

 

Rebellious– /rɪˈbel.i.əs/: nổi loạn

 

Adolescence – /ˌæd.əˈles.ənt/: thời thanh niên

 

Enthusiasm – /ɪnˈθuː.zi.æz.əm/: hăng hái, nhiệt huyết

 

Marriage – /ˈmer.ɪdʒ/: hôn nhân

 

Middle age – /ˌmɪd.əl ˈeɪdʒ/ : tuổi trung niên

 

Mature – /məˈtʊr/: chin chắn, trưởng thành

Trên đây là bài viết “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời”

 

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang Bài tiếp theo: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook