Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook

Bài viết thuộc phần 13 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tiếp tục các bài học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook“. 

 1. Facebook users / [ˈfeɪsbʊk] ˈjuːz.əz / người dùng Facebook
 2. Social network / ˈsəʊʃ.əl ˈne.twɜːk / mạng xã hội
 3. Log in / lɒɡ ɪn / đăng nhập
 4. Log out / lɒɡ ˈaʊt / đăng xuất
 5. Share (v) /ʃeər/ chia sẻ
 6. Message (n) /ˈmes.ɪdʒ/ tin nhắn
 7. Search (v) /sɜːtʃ/ tìm kiếm
 8. Rate (v) /reɪt/ đánh giá
 9. Review (v) /rɪˈvjuː/ nhận xét
 10. Group (n) /ɡruːp/ hội, nhóm
 11. Notification (n) /ˌnəʊ.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ thông báo
 12. Event (n) /ɪˈvent/ sự kiện
 13. Comment (v) (n) /ˈkɒm.ent/ bình luận, lời bình luận
 14. Tag (v) /tæɡ/ gắn thẻ
 15. Follow (v) /ˈfɒl.əʊ/ theo dõi
 16. Reply (v) /rɪˈplaɪ/ trả lời, phản hồi
 17. Report (v) /rɪˈpɔːt/ báo cáo
 18. Block (v) /blɒk/ chặn
 19. Post (v) /pəʊst/ đăng
 20. React (v) /riˈækt/ phản ứng
 21. Hide (v) /haɪd/ ẩn
 22. Update/post a status / ˌʌp.ˈdeɪt pəʊst ə ˈsteɪ.təs / cập nhật, đăng một trạng thái
 23. Upload a picture / ˌʌp.ˈləʊd ə ˈpɪk.tʃə / tải lên một hình ảnh
 24. Join a group / dʒɔɪn ə ɡruːp / Tham gia một nhóm
 25. Stay in contact with / steɪ ɪn ˈkɒn.tækt wɪð / giữ liên lạc với
 26. Communicate with / kə.ˈmjuː.nɪk.eɪt wɪð / giao tiếp với
 27. Keep in touch with / kiːp ɪn tʌtʃ wɪð / giữ liên lạc với
 28. Interact with / ˌɪn.tə.ˈrækt wɪð / tương tác với
 29. Get/update information / ˈɡet ˌʌp.ˈdeɪt ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən / nhận, cập nhật thông tin
 30. Share information with / ʃeər ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən wɪð / chia sẻ thông tin với
 31. Add friends / æd frendz / thêm bạn bè
 32. Facebook Addiction / [ˈfeɪsbʊk] ə.ˈdɪk.ʃən / nghiện FB
 33. .Account setting /əˈkaʊnt ˈset.ɪŋ/ thiết lập tài khoản
 1. Activity log /ækˈtɪv.ə.ti lɒɡ/ lịch sử đăng nhập
 2. Privacy setting /ˈprɪv.ə.si ˈset.ɪŋ/ thiết lập cá nhân
 3. News feed /njuːz fiːd/ danh sách cập nhật câu chuyện mới (bảng tin)

Trên đầy là toàn bộ bài “Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook” mà Thích Tiếng Anh tổng hợp.

 

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Facebook
5 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời Bài tiếp theo: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Thời Trang