IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking 3rd – Oxford

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS Listening

Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking” bản PDF + Audio được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của sinh viên chuẩn bị thi IELTS (International English Language Testing System). Cuốn sách trong loạt bài này phản ánh định dạng của bài thi IELTS và cung cấp hướng dẫn đầy đủ để phát triển các kỹ năng cần thiết cho Nghe và Nói, Đọc và Viết. Chuỗi cung cấp chuẩn bị toàn diện và thực hành trong phạm vi đầy đủ các kỹ năng được kiểm tra trong IELTS. Trọng tâm là trên cả hai phân tích quá trình liên quan đến việc thực hiện các câu hỏi thi và các hoạt động thực hành cạnh tranh.

Tài liệu tham khảo

Giới thiệu về cuốn sách

Có hai phần chính của cuốn sách này: Nghe và Nói. Các unit và các hoạt động đã được đánh số riêng trong từng phần. Bạn tìm thấy câu trả lời cho một số hoạt động trong văn bản của cuốn sách. Các câu trả lời cho các hoạt động khác và Bài kiểm tra Thực hành nằm trong Câu trả lời trong Phụ lục 2. Bảng điểm cho tất cả các bài kiểm tra và hoạt động nghe được nêu trong Phụ lục 1.

ielts-preparation-and-practice-listening-and-speaking-3rd-oxford-pdf

IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking 3rd – Oxford

Phần 1 đề cập đến Bài kiểm tra Nghe.

Phần đầu tiên của cuốn sách hoạt động thông qua một bài kiểm tra Nghe thực hành chi tiết, từng phần. Cấu trúc của mỗi phần được thảo luận và loại câu hỏi được trình bày. Các chiến lược được đề xuất để xử lý các loại câu hỏi khác nhau cũng như cho Bài kiểm tra Nghe nói chung.

Phần 1 cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan về Kiểm tra Nghe, biểu mẫu các hướng dẫn và các loại câu hỏi
  • Bài kiểm tra Nghe thực hành – Kiểm tra thực hành nghe l.Bạn có thể làm bài kiểm tra này trước tiên như một bài kiểm tra, hoặc bạn có thể thực hiện phần đó theo phần như được nêu trong các phần từ 2 đến 5 của phần Nghe của cuốn sách.
  • Ba bài kiểm tra Nghe thực hành, có thể được sao chụp
  • Tờ trả lời nghe, có thể được sao chụp.

Phần 2 đề cập đến Bài kiểm tra Nói.

Phần 2 cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan ‘về Bài kiểm tra Nói, cấu trúc của bài kiểm tra và hệ thống tính điểm
  • Các hoạt động thực hành chi tiết cho từng tiêu chí đánh giá
  • Sáu bài thực hành
  • Năm bài kiểm tra nói mẫu với phân tích chi tiết về hiệu suất của loa
  • Tờ tự đánh giá có thể được sao chụp.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking”.

IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking 3rd – Oxford
1 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 – Joanna Preshous Bài tiếp theo: Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin