Một số cụm từ hay gặp với “IN” trong Tiếng Anh

Một số cụm từ hay gặp với “IN” trong Tiếng Anh

In love : đang yêu
In fact : thực vậy
In need : đang cần
In trouble : đang gặp rắc rối
In general : nhìn chung
In the end : cuối cùng
In danger : đang gặp nguy hiểm
In debt : đang mắc nợ
In time : kịp lúc
In other words : nói cách khác
In short : nói tóm lại
In brief : nói tóm lại
In particular : nói riêng

In turn : lần lượt

 

Một số cụm từ hay gặp với “IN” trong Tiếng Anh
4.5 (2) votes