Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

CÂU ĐIỀU KIỆN

Câu điều kiện trong tiếng Anh chia làm 5 loại:

  • Câu điều kiện loại 0

  • Câu điều kiện loại 1

  • Câu điều kiện loại 2

  • Câu điều kiện loại 3

  • Câu điều kiện hỗn hợp (2-3)

CÂU ƯỚC VỚI “WISH”

Ước ở quá khứ

CẤU TRÚC:

S1 + wish(es) + S2 + had PII

Eg: I wish I hadn’t come to her party last week.

Ước ở hiện tại

CẤU TRÚC:

S1 + wish(es) + S2 + V (quá khứ)

Eg: She wishes she were the most beautiful girl in the world.

Ước ở tương lai

CẤU TRÚC:

S1 + wish + S2 + would V

Eg: I wish my parents would buy me this bag.