Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trong đảo ngữ của các câu điều kiện, ta bỏ hết các từ IF ở đầu câu và đảo các trợ động từ phù hợp lên đầu câu, nghĩa câu không thay đổi.

Đảo ngữ với câu điều kiện loại I

Trong đảo ngữ câu điều kiện loại 1, ta bỏ “if” và đảo “Should” lên đầu câu, và động từ ở vế sau được chuyển về nguyên thể, cả với chủ ngữ số ít và số nhiều.

Công thức:

Should + S + Vinf, S + will/ can/ may + Vinf.

Eg: Should it rain, we will stay at home. = If it rains, we will stay at home.

Đảo ngữ với câu điều kiện loại II

Trong câu điều kiện loại II, ta bỏ “if” và đảo “Were” lên đầu câu, không dùng “was”. Với những câu có động từ theo sau chủ ngữ, ta đảo ngữ theo cấu trúc “Were S + to V”. Với những câu có tân ngữ là danh từ chỉ người hoặc vật hay một tính từ, ta đảo ngữ theo cấu trúc “Were S + N/ adj”.

Công thức:

Were + S + to V/ N/ adj /…, S + would/ could/ might + Vinf.

Eg:

  • Were I you, I would call the police. = If I were you, I would call the police.

  • Were it a bigger box, we might be able to put more things in. = If it were a bigger box, we might be able to put more things in.

  • Were she taller, she could reach the shelf. = If she were taller, she could reach the shelf.

Đảo ngữ với câu điều kiện loại III

Trong câu điều kiện loại III, ta bỏ “if” và đảo “Had” lên đầu câu, động từ theo sau vẫn giữ nguyên ở dạng phân từ II.

Công thức:

Had + S + VpII, S + would/ could/ might + have + VpII.

Eg:

Had he closed the door before going to bed, the thief couldn’t have broken in.

= If he had closed the door before going to bed, the thief couldn’t have broken in.