Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức câu điều kiện kết hợp

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc, hiện tượng không có thực trong quá khứ.

CẤU TRÚC:

If23: If + S + had PII + mốc thời gian quá khứ, S + would/could/may/might + V + mốc thời gian hiện tại.

Eg: If he had booked the flight ticket last week, the price wouldn’t be so high now.