Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

CẤU TRÚC:

If1: If + S + V (HTĐ), S will/ can V.

  • Eg: If I prepare for my final exam carefully, I will pass the exam.

Công thức câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được coi là một trong những biến thể của câu điều kiện loại 1. Điều kiện loại o diễn tả sự việc, hiện tượng luôn đúng ở hiện tại hoặc tương lai.

CẤU TRÚC:

If0: If + S + V (HTĐ), S + V (HTĐ)

Eg: If you touch boiled water, we scald yourself.