Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự việc, hiện tượng không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

CẤU TRÚC:

If2: If S + Ved (QKĐ), S + would/ could + V.

Eg: If my mother stayed at home now, she would cook a lot of delicious food.

NOTE: Với câu điều kiện loại 2, với mọi chủ ngữ thì tobe đều được chia về were.

Eg: If I were you, I would talk to my teacher.