Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc, hiện tượng không có thực trong quá khứ.

CẤU TRÚC:

If3: If + S + had PII, S + would/could/might + have PII.

Eg: If you had gone to the cinema with me yesterday, you would have been satisfied with the film.