Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trong câu điều kiện loại I, đôi lúc ta có thể dùng “unless”, “in case”, “provided”, “or (else)” hay “otherwise” để thay thế từ “if” với các ngữ cảnh và ngữ nghĩa phù hợp.

Cấu trúc với In case

Ta sử dụng “In case” (phòng khi) để thay thế If trong ĐKL1

Eg: Bring an umbrella along in case it rains.

Cấu trúc với Unless

Từ** Unless** có nghĩa là “trừ phi”, “nếu...không” được dùng thay thế từ If trong câu điều kiện loại 1 nếu mệnh đề sau If mang nghĩa phủ định (= If… not) trong ĐKL1

Eg: If I don’t work hard, I will fail this exam.

= Unless I work hard, I will fail this exam.

Cấu trúc với Provided (that)

Cấu trúc Provided (that) có nghĩa là “nếu như, trong trường hợp mà…” được dùng thay thế If trong câu điều kiện loại 1. Đôi khi có thể thay “Provided” (that) thành “Providing” (that), tuy nhiên nên dùng Provided trong văn viết và các trường hợp trang trọng.

Eg: Provided that you clean your room, I will let you go out. Providing you are quiet for 10 minutes, your mother will give you some sweets.

Cấu trúc với Or (else) và Otherwise

Or (else) và** Otherwise** có nét nghĩa khá tương đồng với Unless (nếu không thì…) nhưng có cách dùng khác một chút. Nếu unless được dùng ở mệnh đề điều kiện If thì or (else)otherwise được dùng ở mệnh đề chính (mệnh đề không chứa If).

Eg:

If you don’t hurry up, you will be late for school.

= Unless you hurry up, you will be late for school.

= Hurry up, or/ or else you will be late for school.