Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thông thường, ta sử dụng câu ước với “wish” và “if only” để diễn đạt ước muốn đối với các sự kiện đã-đang-hoặc sẽ xảy ra trong một thời gian nào đó.

Khác với câu điều kiện, câu ước chỉ có một vế câu mệnh đề chính.

Câu ước với “wish” (ước rằng) có 2 chủ ngữ nên có thể dùng để chỉ người A ước người B một điều gì đó. Còn câu ước với “If only” (ước gì, giá như) chỉ có một chủ thể nên người nói sẽ là người có mong muốn đó.

CÂU ƯỚC Ở QUÁ KHỨ

Trong câu ước với wish ở quá khứ, động từ wish luôn được chia ở “wished”. Mệnh đề sau cả “wish” và “if only” được chia ở quá khứ hoàn thành.

Dấu hiệu nhận biết câu ước ở quá khứ là mốc thời gian quá khứ hoặc ước muốn liên quan đến quá khứ đã qua, không thể thay đổi được.

Công thức:

S + wish(ed) + (that) + S + had PII = If only + S + had PII

Eg:

 • He wished that she had visited him last week.= If only she had visited him last week.
 • My friend wished he had arrived at Hanoi earlier this morning. = If only he had arrived at Hanoi earlier this morning.

CÂU ƯỚC Ở HIỆN TẠI

Trong câu ước với wish ở hiện tại, động từ “wish” được chia theo thì hiện tại đơn. Mệnh đề sau cả “wish” và “if only” được chia ở quá khứ đơn.

Dấu hiệu nhận biết câu ước ở hiện tại là mốc thời gian hiện tại hoặc ước muốn liên quan đến thực tế không thể thay đổi được.

Công thức:

S + wish(es) + (that) + S + V-ed = If only + S + V-ed

CHÚ Ý: Với cả 2 công thức, ta luôn dùng 88 đối với động từ TOBE. 88 được dùng cho cả chủ ngữ số ít và số nhiều, không bao giờ dùng “was”.

Eg:

 • I wish I had some more money. = If only I had some more money.
 • She wishes that she were taller. = If only she were taller.

CÂU ƯỚC Ở TƯƠNG LAI

Trong câu ước với wish ở tương lai, động từ “wish” được chia theo thì hiện tại đơn. Mệnh đề sau cả “wish” và “if only” được chia theo công thức “would/could V”.

Dấu hiệu nhận biết câu ước ở tương lai là mốc thời gian tương lai, hoặc ước muốn liên quan đến tương lai, nhưng điều đó không thể xảy ra trong tương lai được.

Công thức:

S + wish(es) + (that) + S + would/could V = If only + S + would/could V

Eg:

 • I wish I would be able to travel to New York next year. = If only I would be able to travel to New York next year.
 • My mom wishes she could attend the party next week. = If only my mom could attend the party next week.

CẤU TRÚC KHÁC VỚI WISH

 1. wish + to V = want + to V = would like + to V: mong muốn làm gì
 • Eg: They wish to celebrate their anniversary by the beach.
 1. wish + somebody + to V = want + somebody + to V = would like + somebody + to V: muốn ai đó làm gì
 • Eg: The teacher wishes me to make her a coffee.
 1. wish + somebody + something: mong ước ai đó có được cái gì
 • Eg: My grandma wished me good luck before the exam.