Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Động từ khuyết thiếu hoàn thành là gì?

Động từ khuyết thiếu ở dạng hoàn thành diễn đạt một sự việc đã có thể/ không thể xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ:

I shouldn't have chosen a very difficult subject.

(I đáng lẽ không nên chọn môn học rất khó thế.)

Các cấu trúc động từ khuyết thiếu hoàn thành

Tuỳ thuộc vào mức độ có thể/ không thể xảy ra trong quá khứ và mục đích sử dụng, các cấu trúc được phân chia như sau:

Cấu trúcMức độ Ví dụ
must have VpII(gần như) chắc chắn đã xảy raNobody answered the phone. Everyone must have gone out.
(Không có ai trả lời điện thoại. Chắc hẳn mọi người đã ra ngoài.)
could/ may/ might have VpIIcó thể (~70%) đã xảy raThe house has been terribly destroyed. There might have been a severe storm.
(Căn nhà đã bị tàn phá nặng nề. Có thể đã có một cơn bão lớn.)
can’t/ couldn’t have VpIIchắc chắn đã không xảy raEven couldn’t have stolen the car. He was at the party with us all the evening.
(Even không thể nào ăn cắp xe. Anh ta đã ở bữa tiệc với chúng tôi cả tối mà.)
may not/ might not have VpIIcó thể (~70%) đã không xảy raYesterday I saw him at home. He might not have gone abroad.
(Hôm qua tôi đã thấy cậu ta ở nhà. Cậu ta không thể đã ra nước ngoài được.)
should have VpIIđáng lẽ đã nên làm gì (nhưng lại không làm)You should have been polite with the receptionists.
(Bạn đáng lẽ nên lịch sự với các nhân viên lễ tân.)
shouldn’t have VpIIđáng lẽ đã không nên làm gì (nhưng lại làm)Ann shouldn't have chosen a very difficult subject.
(Ann đáng lẽ không nên chọn môn học rất khó thế.)
needn’t have VpIIlẽ ra không cần làm gìYou needn’t have bought these bananas. I had bought them yesterday.
(Con lẽ ra không cần mua mấy quả chuối này. Mẹ đã mua hôm qua rồi.)