Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu điều kiện loại I

Câu điều kiện loại I khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp sẽ lùi về câu điều kiện loại II.

Mệnh đề trực tiếp: If + S + V(s/es), S + will/ can/ may + Vinf.

Mệnh đề gián tiếp: If + S + Ved, S + would/ could/ might + Vinf.

Ví dụ:

“If I have time, I will visit my grandma,” he said.

(“Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ thăm cô ấy” cậu ấy nói.)

→ He said that if he had time he would visit his grandma.

(Cậu ấy nói rằng nếu cậu ấy có thời gian, cậu ấy sẽ đến thăm bà của cậu ấy.)

Câu điều kiện loại II

Câu điều kiện loại II khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp không cần lùi thì.

Mệnh đề trực tiếp: If + S + Ved, S + would/ could/ might + Vinf.

Mệnh đề gián tiếp: If + S + Ved, S + would/ could/ might + Vinf.

Ví dụ:

She said: “If I had enough money, I would buy a car.”

(Cô ấy nói “Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua ô tô.)

She said that if she had enough money, she would buy a car.

(Cô ấy nói rằng nếu cô ấy có đủ tiền, cô ấy sẽ mua ô tô.)

Câu điều kiện loại III

Câu điều kiện loại III khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp không cần lùi thì.

Mệnh đề trực tiếp: If + S + had + VpII, S + would/ could/ might + have + Vinf.

Mệnh đề gián tiếp: If + S + had + VpII, S + would/ could/ might + have + Vinf.

Ví dụ:

He said to me “If I had met you, I would have told you the truth.”

(Anh ấy nói với tôi "Nếu tôi gặp bạn, tôi sẽ nói với bạn sự thật.)

→ He told me that if he had met me he would have told me the truth.

(Anh ấy nói với tôi rằng nếu anh ấy gặp tôi, anh ấy sẽ nói với tôi sự thật.)