Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Mệnh đề quan hệ xác định

Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.

Eg: Do you know the girl who came here yesterday?

(Bạn có biết cô gái đã tới đây hôm qua không?)

Mệnh đề quan hệ không xác định

Là mệnh đề có chức năng bổ sung, cung cấp thêm thông tin, nếu không có nó thì câu vẫn đủ nghĩa.

Eg: Mr. John, whom we met yesterday, is my teacher.

(_Ông John, người mà chúng ta gặp hôm qua, là giáo viên của tôi.)

Lưu ý:

  • Mệnh đề quan hệ không xác định luôn được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy

  • Không dùng “that” với mệnh đề quan hệ không xác định

  • Các trường hợp sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định:

    • Danh từ chỉ những đối tượng duy nhất

    • Danh từ đã được xác định

    • Các từ chỉ số lượng

Lược bỏ đại từ quan hệ

Trong mệnh đề quan hệ xác định, khi đại từ quan hệ làm tân ngữ thì đại từ quan hệ đó có thể được lược bỏ (đặc biệt trong văn phong thân thiết).

Eg:

The man (who/ whom) I wanted to meet was away on holiday.

(Người đàn ông (người mà) tôi muốn gặp đã đi nghỉ rồi.)

Rút gọn mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ chủ động thì rút gọn thành Ving

Eg:

The man who picked me up is my uncle.

= The man picking me up is my uncle.

Mệnh đề quan hệ bị động thì rút gọn thành VpII

Eg:

The girl who was given a small gift looked very happy.

= The girl given a small gift looked very happy.

Rút gọn thành to V khi đứng trước đại từ quan hệ có số thứ tự hoặc so sánh nhất

(the first, the second, the only, the last …..)

Eg:

The first student who comes to class is always Mai.

= The first student to come to class has is always Mai.