Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ta dùng đại từ bất định khi muốn chỉ những người, vật, đối tượng chung chung hoặc chưa rõ chính xác là ai, cái gì. Nếu đại từ bất định làm chủ ngữ thì động từ luôn chia số ít.

Đại từ bất định chỉ người

Someone/ Somebody

Someone và Somebody có nghĩa là “một ai đó”.

  • Eg: Someone knocked on the door last night. (Ai đó đã gõ cửa nhà mình đêm qua.)

Anyone/ Anybody

Anyone và Anybody có nghĩa là “bất kỳ ai”.

Anyone thường dùng trong câu phủ định.

  • Eg: You won’t find anybody like me. (Anh sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt như tôi.)

No one/ Nobody

No one và Nobody nghĩa là “không ai cả”.

  • Eg: No one wants to enter that haunted house. (Không ai muốn bước vào ngôi nhà ma ám đó cả.)

Everyone/ Everybody

Everyone và Everybody có nghĩa là “mọi người”.

  • Eg: Everybody is happy to hear the news. (Mọi người đều vui vẻ khi nhận được tin tức đó.)

Đại từ bất định chỉ vật

Something

Something có nghĩa là “một điều gì đó”.

  • Eg: I want to tell you something. (Tôi muốn nói cho bạn điều này.)

Anything

Anything có nghĩa là “bất kỳ cái gì”.

Anything thường dùng trong câu phủ định.

  • Eg: She won’t believe in anything you say. (Cô ấy sẽ không tin bất kỳ cái gì mà anh nói.)

Nothing

Nothing có nghĩa là “không gì cả”.

  • Eg: Nothing can change my love for you. (Không gì có thể thay đổi tình yêu em dành cho anh.)

Everything

Everything có nghĩa là “mọi thứ”.

  • Eg: Everything is under control. (Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.)