Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đại từ chỉ định số ít

This

This dùng để chỉ một đối tượng ở gần, số ít.

This đi kèm với danh từ số ít, động từ theo sau cũng được chia số ít.

Eg

  • This is my mom. (Đây là mẹ tôi.)

  • I like this pen. (Tôi thích cái bút này.)

That

That dùng để chỉ một đối tượng ở xa, số ít.

That đi kèm với danh từ số ít, động từ theo sau cũng được chia số ít.

Eg

  • That is a cow. (Kia là một con bò.)

  • Please pass me that book. (Làm ơn đưa tớ quyển sách kia với.)

Đại từ chỉ định số nhiều

These

These dùng để chỉ các đối tượng ở gần, số nhiều.

These đi kèm với danh từ số nhiều, động từ theo sau cũng được chia số nhiều.

Eg

  • These are my friends. (Đây là các bạn của con.)

  • My sister gave me these flowers on my birthday. (Chị gái tặng tôi bó hoa này vào ngày sinh nhật tôi.)

Those

Those dùng để chỉ các đối tượng ở xa, số nhiều.

Those đi kèm với danh từ số nhiều, động từ theo sau cũng được chia số nhiều.

Eg

  • Those cats are pretty. (Những chú mèo đó thật đẹp.)

  • Can I see those shoes? (Tôi có thể xem qua những chiếc giày kia được không?)