Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

DANH TỪ SỐ ÍT

Danh từ số ít là các danh từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự kiện. Đây thường là các danh từ đếm được, có thể đi với mạo từ a/an.

 • eg: a book (một quyển sách), a girl (một bé gái), a party (một bữa tiệc)...

DANH TỪ SỐ NHIỀU

Danh từ số nhiều là các danh từ dùng để chỉ một nhóm người, vật, sự việc… có từ 2 đối tượng trở lên.

 • Eg: books (những quyển sách), boys (những chàng trai), flowers (những bông hoa)...

CÁCH CHUYỂN DANH TỪ SỐ ÍT SANG DẠNG SỐ NHIỀU

Để biểu thị có nhiều hơn một sự vật, ta chuyển các danh từ đếm được sang dạng số nhiều, với quy tắc như sau:

 1. Thông thường, ta thêm đuôi -s vào sau danh từ số ít để chuyển danh từ đó sang dạng số nhiều.
 • Eg: book => books, pen => pens...
 1. Với các danh từ kết thúc là “s”, “z”, “ch”, “sh”, “x” và “o” ta thêm đuôi -es vào sau các từ này.
 • Eg: dress => dresses, buzz => buzzes, church => churches, wish => wishes, box => boxes, tomato => tomatoes

LƯU Ý: Với các từ kết thúc là -o có các trường hợp sau chỉ thêm -s:

 • radio => radios

 • photo => photos

 • piano => pianos

 1. Các từ kết thúc là -y sẽ được chuyển thành -ies nếu trước -y là phụ âm.
 • Eg: lady => ladies, fly => flies, study => studies…
 1. Các từ kết thúc là -y sẽ giữ nguyên -y và thêm -s nếu trước -y là nguyên âm.
 • Eg: boy => boys, play => plays, monkey => monkeys…
 1. Các từ kết thúc là -f hoặc -fe sẽ được chuyển thành -ves khi chuyển sang dạng số nhiều.
 • Eg: leaf => leaves, knife => knives…
 1. Các từ có dạng số nhiều đặc biệt
 • child => children: trẻ em

 • foot => feet: chân

 • tooth => teeth: răng

 • goose => geese: con ngỗng

 • man => men: đàn ông

 • woman => women: phụ nữ

 • louse => lice: con rận

 • mouse => mice: con chuột

 • ox => oxen: con bò đực