Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Liên từ kết hợp là dạng liên từ đơn giản nhất trong tiếng Anh, được dùng để kết nối 2 hay nhiều đơn vị tương đương trong câu. Hai dạng thường gặp là:

  • Kết hợp 2 mệnh đề

  • Kết hợp 2 cụm từ

Mẹo thường dùng để nhớ các từ này là FANBOYS: For-And-Nor-But-Or-Yet-So

Cách dùng liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp thường được dùng để kết nối các vế câu lại với nhau dựa trên tương quan về nghĩa.

Tùy thuộc vào nét nghĩa mà ta sử dụng các liên từ phù hợp: for (vì), and (và), nor (cũng không), but (nhưng), or (hoặc), yet (tuy nhiên), và so (nên).

FFor: vìFor + lý do/ mục đích (trước for phải có dấu phẩy)For + mệnh đề (S V)
VD: I got up late, for I forgot to set the alarm clock.
For + Ving
VD: I got up late for forgetting to set the alarm clock.
AAnd: vàAnd + nội dung bổ sungAnd + mệnh đề (S V)
VD: I have a pen, and she has a ruler.
And + danh từ/ dộng từ
VD: 
I have a pen and a ruler.
I can read and write.
NNor: cũng khôngNor + bổ sung 1 ý phủ địnhNor + mệnh đề (S V)
VD: I don’t like dancing, nor I enjoy singing.
Nor + Ving
VD: I don’t like dancing nor singing.
BBut: nhưngBut + nội dung đối lậpBut + mệnh đề (S V)
VD: I can’t speak English fluently, but I can write it.
But + cụm từ
VD: I can’t speak English fluently but can write it. 
OOr: hoặcOr + lựa chọn khácOr + mệnh đề (S V)
VD: You can go with me, or you can stay at home.
Or + cụm từ
VD: You can go with me or stay at home.
YYet: nhưngYet + nội dung đối lậpYet + mệnh đề (S V)
(tương tự but nhưng không thông dụng bằng but)VD: I read the book quickly, yet I understood all the pages.
Yet + cụm từ
VD: I read the book quickly yet understood all the pages.
SSo: nênSo + kết quảSo + mệnh đề (S V)
VD: She will come late, so let’s wait for her.