Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

 • Nghĩa: một…

 • Ta dùng mạo từ bất định “a/ an” với danh từ đếm được số ít.

Mạo từ bất định “an”

Công thức: AN + NGUYÊN M (a, e, i, o,u)

VD: An apple, an iguana, an eel, an egg, etc.

CHÚ Ý 1:

Nguyên âm được xét theo cách phát âm của từ đó, chứ không chỉ mặt chữ, tức là, ta vẫn dùng AN với các từ viết tắt bắt đầu là F, H, M, L, N, R, S

VD: an HTC, an MP, an MC, an LG, etc.

CHÚ Ý 2:

AN + các từ bắt đầu bằng âm “h” câm: honor, honest, heir, herbal…

VD: He is an honest person

Mạo từ bất định “a”

Công thức: A + CÁC PHỤ M CÒN LẠI (trừ a-e-i-o-u)

VD: A bus, a phone, a shirt, a snake, a match, etc.

CHÚ Ý 3:

 • An + từ bắt đầu bằng “U” nhưng phát âm là /ʌ/

  VD: an umbrella /ʌmˈbrel.ə/

 • A + từ bắt đầu bằng “U” nhưng phát âm là /ju/

  VD: a uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/, a unique style /ju:´ni:k/

 • Người nói đề cập đến một đối tượng số ít, được nhắc tới lần đầu tiên (đối tượng chưa xác định).

  VD:

  • I live in a house near a shop.
  • He has two children: a son and a daughter.
  • She bought an apple and an orange.

Cách dùng mạo từ bất định a/an

A/ AN + N chỉ nghề nghiệp:

VD:

 • I’m a student.

 • My brother is an architect.

Trong các cụm từ/ từ chỉ lượng:

 • VD: a pair of/ a little/ a few/ a thousand…

Dùng a/an trong câu cảm thán:

**CẤU TRÚC:

What a/ an + Adj + N! = How + Adj + the N + be! (Thật là …làm sao!)

VD:

 • What a beautiful flower! = How beautiful the flower is!

 • What a great party! = How great the party was!

Dùng trong câu hỏi nhãn hiệu

CẤU TRÚC:

What MAKE + be + S? (Cái này của hãng nào thế?)

It’s A/AN + nhãn hiệu. (À cái này của hãng…)

VD:

 • What make is this television?

 • It’s an LG.

 • It’s a SONY.

Dùng trong cấu trúc liệt kê

CẤU TRÚC: There is/ was + a/ an + N

CHÚ Ý: Luôn dùng “There is…” cho dù có liệt kê bao nhiêu thứ.

 • VD: There is a table, a picture, a computer and a lamp in my bedroom.