Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Các thành lập trạng từ thông thường

Trạng từ thường được thực hiện bằng cách thêm đuôi -ly vào cuối các tính từ.

Eg Từ tính từ “quick” (nhanh chóng) ta chỉ cần thêm đuôi -ly vào để có được trạng từ “quickly” (một cách nhanh chóng)

LƯU Ý: Có một số từ có đuôi -ly nhưng không được coi là trạng từ. Đó là các tính từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -ly vào sau danh từ.

Eg:

  • “lovely” - tính từ: đáng yêu được tạo thành từ danh từ “love” (tình yêu)

  • “friendly” - tính từ: thân thiện dược tạo thành từ danh từ “friend” (bạn bè)

Các trạng từ đặc biệt

  • Một số từ không có đuôi -ly nhưng vẫn được coi là trạng từ. Chúng đóng cả vai trò tính từ và trạng từ trong câu. Đó là “hard”, “fast”, “early”, “late”

  • Từ “good” có cách chuyển sang trạng từ đặc biệt là “well”