Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức thường trả lời cho câu hỏi “how”, dùng sau động từ để diễn tả cách thức hành động được thực hiện.

Eg: carefully (cẩn thận), angrily (giận dữ), noisily (ồn ào), well (tốt, hay), badly (xấu, dở), fast (nhanh), slowly (chậm), suddenly (thình lình),…

Vị trí

Trạng từ chỉ cách thức thường đứng đầu hoặc cuối câu, bổ sung ý nghĩa cho động từ chính của câu.

Eg: Trong câu “He played the music loudly.” (Anh ấy chơi nhạc một cách ồn ào) thì “loudly” (một cách ồn ào) là trạng từ chỉ cách thức bổ sung ý nghĩa cho động từ “play” (chơi nhạc, bật nhạc)

Cách đặt câu hỏi trạng từ chỉ cách thức

Để biết một hành độc được thực hiện như thế nào, ta dùng câu hỏi “how”

Eg:

She sings beautifully. (Cô ấy hát rất hay.)

=> How does she sing? (Cô ấy hát như thế nào?)